skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 945  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Ngôn ngữ: Korean xóa Năm xuất bản: Sau 2011 xóa Ngôn ngữ: French xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

DISPOSITIF ÉLECTRONIQUE ET SON PROCÉDÉ DE COMMANDE
ELECTRONIC DEVICE AND ELECTRONIC DEVICE OPERATING METHOD

Park, Gyuhyeon ; Lee, Kyunam ; Ahn, Mihwa ; Choi, Changjin

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

DISPOSITIF ÉLECTRONIQUE ET SON PROCÉDÉ DE COMMANDE
ELECTRONIC DEVICE AND ELECTRONIC DEVICE OPERATING METHOD

Park, Gyuhyeon ; Lee, Kyunam ; Ahn, Mihwa ; Choi, Changjin

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

APPAREIL DE NAVIGATION ET SON PROCÉDÉ DE COMMANDE
내비게이션 장치 및 그 제어 방법
NAVIGATION APPARATUS AND CONTROL METHOD THEREFOR

Choi, Jae Young

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

DISPOSITIF POUR L'ÉTABLISSEMENT DE CARTE D'INTÉRIEUR
실내 지도 구축 장치
DEVICE FOR ESTABLISHING INTERIOR MAP

Park, Weongi ; Lee, Ho Jin ; Yoo, Jaewook ; Kim, Byung-Jo ; SIM, Byeong-Ryeol ; Cheong, Eun Yong

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

SYSTÈME ET PROCÉDÉ DE GUIDAGE DE NAVIGATION AU MOYEN D'UNE ADRESSE VIRTUELLE
가상 주소를 이용한 내비게이션 안내시스템 및 방법
NAVIGATION GUIDANCE SYSTEM AND METHOD USING VIRTUAL ADDRESS

Jo, Nam Seob ; Park, Chan Heui ; Kim, Han Joo ; Woo, Kwang Su

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

APPAREIL ET PROCÉDÉ D'AFFICHAGE D'INFORMATIONS DE SERVICE FOURNIES DANS UNE ZONE DE DESSERTE
APPARATUS AND METHOD FOR DISPLAYING SERVICE INFORMATION PROVIDED IN A SERVICE ZONE

Shin, Kangsoo ; Choi, Dukho ; Koh, Yunji ; Im, Jinsung

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

APPAREIL DESTINÉ À DÉTECTER UN AFFAISSEMENT DE PENTE À L'AVANCE
비탈면 붕괴 사전 감지장치
APPARATUS FOR DETECTING COLLAPSE OF SLOPE IN ADVANCE

Kim, Kang

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

APPAREIL ET PROCÉDÉ DE CALCUL DE RUGOSITÉ DE SURFACE RECTIFIÉE
APPARATUS AND METHOD FOR CALCULATING GROUND SURFACE ROUGHNESS

Choi, Se-Hyu

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

MICROGYROSCOPE À TROIS AXES DOTÉ D'UN RESSORT À BAGUE
링 스프링을 가지는 3축 마이크로 자이로스코프
THREE-AXIS MICRO GYROSCOPE HAVING RING SPRING

Kim, Sung Wook

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
16
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

APPAREIL DE NIVEAU À LASER RÉGLABLE EN HAUTEUR
높낮이 조절이 가능한 레이저 레벨기
HEIGHT-ADJUSTABLE LASER LEVEL APPARATUS

Jung, Min Shy

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

DISPOSITIF ET PROCÉDÉ D'ESTIMATION DE HAUTEUR D'UN SOMMET POUR CALCULER LA CHARGE DU VENT
DEVICE AND METHOD FOR ESTIMATING SUMMIT HEIGHT TO CALCULATE WIND LOAD

Choi, Se-Hyu

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

SYSTÈME ÉLECTRONIQUE D'ASTRONAVIGATION POUR UN NAVIRE
ELECTRONIC ASTRONAVIGATION SYSTEM FOR SHIP

Yoon, Seung Jea

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
20
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

PROCÉDÉ ET DISPOSITIF DE FOURNITURE DE SERVICES DE NAVIGATION INTÉRIEURE
실내 네비게이션 서비스 제공 방법 및 장치
INDOOR NAVIGATION SERVICE PROVIDING METHOD AND DEVICE

Park, Weongi ; Lee, Ho Jin ; Kang, Jungmin ; Kang, Tae Gyu ; Oh, Sechun ; Yoo, Jaewook ; Kim, Byung-Jo ; SIM, Byeong-Ryeol ; Cheong, Eun Yong ; Jung, Ildong

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 945  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Cho, Chae Hwan
  2. Kang, Suk Yon
  3. Chae, Hyukjin
  4. Lee, Chang Seok
  5. Kim, Kijun

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...