skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản Gamble, Matthew H xóa Tất cả các phiên bản Transmission Of Digital Information, E.G. Telegraphiccommunication xóa Tất cả các phiên bản French xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

VORRICHTUNG, VERFAHREN UND GRAFISCHE BENUTZEROBERFLÄCHE ZUR MANIPULATION VON BENUTZEROBERFLÄCHEN AUF BASIS VON FINGERABDRUCKSENSOREINGABEN
DISPOSITIF, PROCÉDÉ ET INTERFACE UTILISATEUR GRAPHIQUE POUR MANIPULER DES INTERFACES UTILISATEURS EN FONCTION D'ENTRÉES DE CAPTEUR D'EMPREINTE DIGITALE
DEVICE, METHOD, AND GRAPHICAL USER INTERFACE FOR MANIPULATING USER INTERFACES BASED ON FINGERPRINT SENSOR INPUTS

Han, Byron B ; Shepherd, Matthew E ; Chaudhri, Imran ; Christie, Gregory ; Coffman, Patrick L ; Federighi, Craig M ; Gamble, Matthew H ; Hughes, Brittany D ; Langoulant, Brendan J ; Marciniak, Craig A ; Pitschel, Donald W ; Schimpf, Daniel O ; Whalley, Andrew R ; Whitney, Christopher R ; Dascola, Jonathan R ; Yang, Lawrence

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

VORRICHTUNG, VERFAHREN UND GRAFISCHE BENUTZEROBERFLÄCHE ZUR MANIPULATION VON BENUTZEROBERFLÄCHEN AUF BASIS VON FINGERABDRUCKSENSOREINGABEN
DISPOSITIF, PROCÉDÉ ET INTERFACE UTILISATEUR GRAPHIQUE POUR MANIPULER DES INTERFACES UTILISATEURS EN FONCTION D'ENTRÉES DE CAPTEUR D'EMPREINTE DIGITALE
DEVICE, METHOD, AND GRAPHICAL USER INTERFACE FOR MANIPULATING USER INTERFACES BASED ON FINGERPRINT SENSOR INPUTS

Han, Byron B ; Shepherd, Matthew E ; Chaudhri, Imran ; Christie, Gregory ; Coffman, Patrick L ; Federighi, Craig M ; Gamble, Matthew H ; Hughes, Brittany D ; Langoulant, Brendan J ; Marciniak, Craig A ; Pitschel, Donald W ; Schimpf, Daniel O ; Whalley, Andrew R ; Whitney, Christopher R ; Dascola, Jonathan R ; Yang, Lawrence

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

VORRICHTUNG, VERFAHREN UND GRAFISCHE BENUTZEROBERFLÄCHE ZUR MANIPULATION VON BENUTZEROBERFLÄCHEN AUF BASIS VON FINGERABDRUCKSENSOREINGABEN
DISPOSITIF, PROCÉDÉ ET INTERFACE UTILISATEUR GRAPHIQUE POUR MANIPULER DES INTERFACES UTILISATEURS EN FONCTION D'ENTRÉES DE CAPTEUR D'EMPREINTE DIGITALE
DEVICE, METHOD, AND GRAPHICAL USER INTERFACE FOR MANIPULATING USER INTERFACES BASED ON FINGERPRINT SENSOR INPUTS

Han, Byron B ; Shepherd, Matthew E ; Chaudhri, Imran ; Christie, Gregory ; Coffman, Patrick L ; Federighi, Craig M ; Gamble, Matthew H ; Hughes, Brittany D ; Langoulant, Brendan J ; Marciniak, Craig A ; Pitschel, Donald W ; Schimpf, Daniel O ; Whalley, Andrew R ; Whitney, Christopher R ; Dascola, Jonathan R ; Yang, Lawrence

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

VORRICHTUNG, VERFAHREN UND GRAFISCHE BENUTZEROBERFLÄCHE ZUR MANIPULATION VON BENUTZEROBERFLÄCHEN AUF BASIS VON FINGERABDRUCKSENSOREINGABEN
DISPOSITIF, PROCÉDÉ ET INTERFACE UTILISATEUR GRAPHIQUE PERMETTANT LA MANIPULATION DES INTERFACES D'UTILISATEUR SUR LA BASE DES ENTRÉES DE CAPTEUR D'EMPREINTES DIGITALES
DEVICE, METHOD, AND GRAPHICAL USER INTERFACE FOR MANIPULATING USER INTERFACES BASED ON FINGERPRINT SENSOR INPUTS

Han, Byron ; Whitney, Christopher R ; Shepherd, Matthew E ; Gamble, Matthew H ; Schimpf, Daniel O ; Dascola, Jonathan R ; Hughes, Brittany D ; Whalley, Andrew R ; Chaudhri, Imran A ; Yang, Lawrence Y ; Christie, Gregory N ; Coffman, Patrick L ; Federighi, Craig M ; Marciniak, Craig A ; Langoulant, Brendan J ; Pitschel, Donald W

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...