skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Norwegian Open Research Archives (NORA) xóa Ngôn ngữ: French xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

When things fall apart: local responses to the reintroduction of user-fees for maternal health services in rural Malawi

Hanneke Pot ; Bregje C de Kok ; Gertrude Finyiza

Reproductive Health Matters, 01 November 2018, Vol.26(54), pp.126-136 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0968-8080 ; E-ISSN: 1460-9576 ; DOI: 10.1080/09688080.2018.1535688

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. de Kok, Bc
  2. Pot, Hanneke
  3. Hanneke Pot
  4. de Kok, Bregje
  5. Gertrude Finyiza

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...