skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Năm xuất bản: 2008đến2010 xóa Ngôn ngữ: French xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

LÖSLICHE VIRUSSPEZIFISCHE T-ZELLEN-REZEPTORZUSAMMENSETZUNGEN
COMPOSITIONS À BASE DE RÉCEPTEURS DE LYMPHOCYTES T SPÉCIFIQUES DE VIRUS SOLUBLES
SOLUBLE VIRUS-SPECIFIC T-CELL RECEPTOR COMPOSITIONS

Lichterfeld, Mathias ; Yu, Xu G ; Altfeld, Marcus ; Walker, Bruce D ; Lauer, Georg

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

LÖSLICHE VIRUSSPEZIFISCHE T-ZELL-REZEPTORZUSAMMENSETZUNGEN
COMPOSITIONS À BASE DE RÉCEPTEURS DE LYMPHOCYTES T SPÉCIFIQUES POUR DES VIRUS SOLUBLES
SOLUBLE VIRUS-SPECIFIC T-CELL RECEPTOR COMPOSITIONS

Lichterfeld, Mathias ; Yu, Xu G ; Altfeld, Marcus ; Walker, Bruce D ; Lauer, Georg

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

COMPOSITIONS À BASE DE RÉCEPTEURS DE LYMPHOCYTES T SPÉCIFIQUES DE VIRUS SOLUBLES
SOLUBLE VIRUS-SPECIFIC T-CELL RECEPTOR COMPOSITIONS

Lichterfeld, Mathias ; Yu, Xu, G ; Altfeld, Marcus ; Walker, Bruce, D ; Lauer, Georg

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Lauer, Georg
  2. Altfeld, Marcus
  3. Lichterfeld, Mathias
  4. Yu, Xu G
  5. Walker, Bruce D

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...