skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 493  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Năm xuất bản: Trước2004 xóa Ngôn ngữ: French xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

RAPPORTS ANNUELS

No Authorship Indicated;

Canadian Psychology/Psychologie canadienne, 1986, Vol.27(4), pp.386-416 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0708-5591 ; E-ISSN: 1878-7304 ; DOI: 10.1037/h0092495

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE

No Authorship Indicated;

Canadian Psychology/Psychologie canadienne, 1986, Vol.27(4), pp.375-385 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0708-5591 ; E-ISSN: 1878-7304 ; DOI: 10.1037/h0092497

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

RAPPORTS ANNUELS

No Authorship Indicated;

Canadian Psychology/Psychologie canadienne, 1985, Vol.26(4), pp.331-353 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0708-5591 ; E-ISSN: 1878-7304 ; DOI: 10.1037/h0092477

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE

No Authorship Indicated;

Canadian Psychology/Psychologie canadienne, 1985, Vol.26(4), pp.317-330 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0708-5591 ; E-ISSN: 1878-7304 ; DOI: 10.1037/h0092479

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rapports des comites

No Authorship Indicated;

Canadian Psychology/Psychologie canadienne, 1987, Vol.28(4), pp.379-420 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0708-5591 ; E-ISSN: 1878-7304 ; DOI: 10.1037/h0092523

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Playing it shrewd, not shrill

Pringle, D

The Canadian journal of nursing research = Revue canadienne de recherche en sciences infirmieres, 1990, Vol.22(4), pp.1-6 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0844-5621 ; PMID: 2134641 Version:1

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Résumés

Healthcare Management Forum, 1989, Vol.2(4), pp.5-5 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0840-4704 ; DOI: 10.1016/S0840-4704(10)61404-4

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Éditorial

Rousseau, Jean

IRBM, 2002, Vol.23(3), pp.135-136 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1297-9562 ; DOI: 10.1016/S1297-9562(02)80010-9

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Are nurses too nice?

Haines, J

The Canadian nurse, October 1996, Vol.92(9), pp.3 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0008-4581 ; PMID: 9118057 Version:1

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Review Articles

Kapteijns, Lidwien ; Nzegwu, Nkiru

Canadian Journal of African Studies/La Revue canadienne des études africaines, 01 January 1998, Vol.32(3), p.585-622 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0008-3968 ; E-ISSN: 1923-3051 ; DOI: 10.1080/00083968.1998.10751152

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Interview d'adrien bedossa: Un biologiste, président de l'U.N.A.P.L.

Revue Francaise des Laboratoires, 1997, Vol.1997(292), pp.8-9 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0338-9898 ; DOI: 10.1016/S0338-9898(97)80024-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Health Action Lobby promotes a prescription for Medicare

Clemenhagen, C

Leadership in health services = Leadership dans les services de sante, 1996, Vol.5(1), pp.3-4, 11

ISSN: 1188-3669 ; PMID: 10154225 Version:1

Toàn văn không sẵn có

13
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lobbyisme, pluralisme et integration europeenne / Lobbying, pluralism and European integration

Etudes Internationales, Dec, 1999, Vol.30(4), p.858-61 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0014-2123

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dominique Boivin, Le lobbying ou le pouvoir des groupes de pressions, Montréal, Éditions du Méridien, 1984, 241 p

Dion, Jean; Faucher, Philippe (Editor)

Politique, 1985(7), pp.123-127

ISSN: 0711-608X ; E-ISSN: 1918-6584

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bowling alone

Damon, Julien

Sociétal, Issue 32, pp.99-103

ISSN: 12743356

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Take on the Street

Charles Le Lien

Sociétal, Issue 41, pp.125-129

ISSN: 12743356

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Les déterminants de l'effort de lobbying des associations au Canada *

Amara, Nabil ; Landry, Réjean ; Lamari, Moktar

Canadian Journal of Political Science, 1999, Vol.32(3), pp.471-497 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0008-4239 ; E-ISSN: 1744-9324 ; DOI: 10.1017/S0008423900013937

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Indispensable Brian Mulroney: l'ancien premier ministre s'est recycle dans le lobbying planetaire

Berard, Diane

Revue Commerce, April, 1999, Issue 8, p.couverture,14-16,18+ [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0380-9811

Toàn văn không sẵn có

19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Le lobbying associatif à Bruxelles entre mobilisations unitaires et sectorielles

Weisbein, Julien

Revue internationale de politique comparée, 01 February 2002, Issue 1, pp.79-98 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1370-0731 ; E-ISSN: 1782-1533

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Le lobbying associatif à Bruxelles entre mobilisations unitaires et sectorielles

Weisbein, Julien

Revue internationale de politique comparée, 2002, Vol.9(1), pp.79-98 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1370-0731

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 493  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (366)
 2. Toàn văn trực tuyến (285)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1976  (8)
 2. 1976đến1981  (14)
 3. 1982đến1987  (36)
 4. 1988đến1994  (66)
 5. Sau 1994  (369)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (266)
 2. Spanish  (31)
 3. German  (16)
 4. Italian  (2)
 5. Russian  (2)
 6. Polish  (1)
 7. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Sexton, Jean
 2. Itc
 3. No Authorship Indicated
 4. Pouzoulet, Catherine
 5. Amara, Nabil

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...