skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Finnish xóa Ngôn ngữ: French xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

ON SHELL ELEMENTS BASED WALL CONSTRUCTION

Mononen, Tarmo

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

DELIGNIFICATION OF CHEMICAL PULP WITH PEROXIDE IN THE PRESENCE OF TRANSITION METAL

Paren, Aarto ; Jaekaerae, Jukka ; Patola, Juha

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

A METHOD FOR COATING TITANIUM AND TITANIUM ALLOYS WITH CERAMICS

Koenoenen, Mauno ; Kivilahti, Jorma

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

DELIGNIFICATION OF CHEMICAL PULP WITH PEROXIDE IN THE PRESENCE OF A TRANSITION METAL

Jaekaerae, Jukka ; Paren, Aarto ; Patola, Juha

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

DELIGNIFICATION OF CHEMICAL PULP WITH PEROXIDE IN THE PRESENCE OF A TRANSITION METAL

Paren, Aarto ; Jaekaerae, Jukka ; Patola, Juha

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sechzig Jahre weltweiter Entwicklung in der Grundwasseranreicherung ; Soixante ans de progrès mondiaux d’une recharge maîtrisée des aquifères ; Sesenta años de progreso mundial en la gestión de la recarga de acuíferos ; ستون عاما من الجهود في التغذية تحكم فيها لطبقاتُالم المياه الجوفية علي الصعيد العالمي ; 六十年全球可管理的含水层补给进展 ; Zestig jaar wereldwijde vooruitgang in kunstmatige infiltratie ; Kuusikymmentä vuotta globaalia tekopohjaveden tuotantoa ; प्रबंधित जलभृत पुनर्भरण में वैश्विक प्रगति के साठ साल ; Sessanta anni di progressi a livello globale nella ricarica delle falde acquifere in condizioni controllate ; 대수층 함양관리의 60년간 세계적 진보 ; Sessenta anos de progressos globais em recarga gerenciada de aquíferos ; Sáu mười năm tiến bộ toàn cầu trong quản lý bổ cập tầng chứa nước
Sixty years of global progress in managed aquifer recharge

Dillon, P. ; Stuyfzand, P. ; Grischek, T. ; Lluria, M. ; Pyne, R. ; Jain, R. ; Bear, J. ; Schwarz, J. ; Wang, W. ; Fernandez, E. ; Stefan, C. ; Pettenati, M. ; Gun, J. ; Sprenger, C. ; Massmann, G. ; Scanlon, B. ; Xanke, J. ; Jokela, P. ; Zheng, Y. ; Rossetto, R. ; Shamrukh, M. ; Pavelic, P. ; Murray, E. ; Ross, A. ; Bonilla Valverde, J. ; Palma Nava, A. ; Ansems, N. ; Posavec, K. ; Ha, K. ; Martin, R. ; Sapiano, M.

Hydrogeology Journal, 2019, Vol.27(1), pp.1-30 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1431-2174 ; E-ISSN: 1435-0157 ; DOI: 10.1007/s10040-018-1841-z

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Principles of air and contaminant movement inside and around buildings-7
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Principles of air and contaminant movement inside and around buildings-7

Zhivov, Alexander ; Skistad, Hkon ; Mundt, Elisabeth ; Posokhin, Vladimir ; Ratcliff, Mike ; Shilkrot, Eugene ; Strongin, Andrey

Industrial Ventilation Design Guidebook, Chapter 7, pp.415-599

ISBN: 978-0-12-289676-7 ; DOI: 10.1016/B978-012289676-7/50010-2

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Dạng tài nguyên 

 1. Sáng chế  (5)
 2. Bài báo  (1)
 3. Book Chapters  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. Italian  (2)
 2. German  (2)
 3. Russian  (1)
 4. Arabic  (1)
 5. Swedish  (1)
 6. Hindi  (1)
 7. Serbian  (1)
 8. Korean  (1)
 9. Vietnamese  (1)
 10. Portuguese  (1)
 11. Chinese  (1)
 12. Spanish  (1)
 13. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Patola, Juha
 2. Jaekaerae, Jukka
 3. Paren, Aarto
 4. Martin, R
 5. Grischek, T.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...