skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: French xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

AUXILIARY FRAME FOR INSERTING INTO A WINDOW FRAME PERMANENTLY CONNECTED TO AN OUTER WALL, RAIL VEHICLE HAVING A WINDOW SYSTEM

Legler, Thomas ; Ruf, Nikolaus

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Database calculation engine

Weyerhaeuser, Christoph ; Baeumges, Daniel ; Mindnich, Tobias ; Legler, Thomas

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

DUAL DATA STORAGE USING AN IN-MEMORY ARRAY AND AN ON-DISK PAGE STRUCTURE

Legler, Thomas ; Wein, David ; Schreter, Ivan ; Andrei, Mihnea ; Goel, Anil Kumar ; Radestock, Guenter

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

DUAL DATA STORAGE USING AN IN-MEMORY ARRAY AND AN ON-DISK PAGE STRUCTURE

Legler, Thomas ; Wein, David ; Schreter, Ivan ; Andrei, Mihnea ; Goel, Anil Kumar ; Radestock, Guenter

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

IN-MEMORY DATABASE SYSTEM PROVIDING LOCKLESS READ AND WRITE OPERATIONS FOR OLAP AND OLTP TRANSACTIONS

Goel, Anil Kumar ; Schreter, Ivan ; Lee, Juchang ; Andrei, Mihnea ; Geissinger, Steffen ; Legler, Thomas

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Legler, Thomas
  2. Goel, Anil Kumar
  3. Andrei, Mihnea
  4. Schreter, Ivan
  5. Radestock, Guenter

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...