skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: French xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

METHOD AND SYSTEM FOR SIMULATING NUI/NUX-BASED VR ENVIRONMENT GAME CONTROL

Cho, Kyungeun ; XI, Yulong

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

APPARATUS AND METHOD FOR GENERATING A COGNITIVE TRAINING APPLICATION PROGRAM USING BRAIN WAVES, AND MEDIUM FOR RECORDING SAME

Cho, Kyungeun ; Um, Ky Hyun ; Sung, Yun Sick

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

SYSTEM AND METHOD FOR CONTROLLING MULTIDRONE

Cho, Kyungeun ; Kim, Junoh ; XI, Yulong ; Kook, Yoon Chang

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

INTERACTION-BASED REMOTE VIDEO COMMUNICATION AND LECTURING SYSTEM USING TRANSPARENT DISPLAY

Cho, Kyungeun ; Um, Ky Hyun ; XI, Yulong

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

TRANSPARENT DISPLAY-BASED INTELLIGENT PRODUCT DISPLAY SYSTEM AND METHOD THEREFOR

Cho, Kyungeun ; XI, Yulong ; Park, Jisun ; Kim, Junoh

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

APPARATUS AND METHOD FOR PROCESSING DIGITAL IMAGE ON BASIS OF NUI/NUX

Cho, Kyungeun ; XI, Yulong ; Baek, Seung Dae

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

POSE RECOGNIZING SYSTEM AND METHOD USING 3D SPATIAL DATA ON HUMAN MODEL

Cho, Kyungeun ; Um, Ky Hyun ; XI, Yulong ; Cho, Seoung Jae

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Cho, Kyungeun
  2. XI, Yulong
  3. Um, Ky Hyun
  4. Kim, Junoh
  5. Baek, Seung Dae

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...