skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Ngôn ngữ: French xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Proceedings of the 28th French-speaking Conference on Human-Computer Interaction - Doctoral Consortium
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Proceedings of the 28th French-speaking Conference on Human-Computer Interaction - Doctoral Consortium

Beaudouin-Lafon, Michel ; Vanderdonckt, Jean

Actes des Rencontres Doctorales de la 28ième conférence francophone sur l’Interaction Homme-Machine

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Entre contraintes ergonomiques, créativité et esthétique : rôle d'un système à base de connaissances sur l'activité des concepteurs web

Chevalier, Aline ; Fouquereau, Nicolas ; Vanderdonckt, Jean

Le travail humain, 2009, Vol.72(1), pp.23-42 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0041-1868 ; E-ISSN: 2104-3663 ; ISBN: 9782130573227 ; ISBN: 2130573223 ; DOI: 10.3917/th.721.0023

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Development milestones for a tool for working with guidelines

Vanderdonckt, Jean

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (1)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Vanderdonckt, Jean
  2. N. Fouquereau
  3. Beaudouin-Lafon, Michel
  4. Chevalier, A.
  5. Chevalier, Aline

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...