skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: French xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

METHOD FOR DETERMINING A GAS CONCENTRATION IN A MEASURING GAS WITH A GAS SENSOR

Elmer, Martin ; Zein, Thomas ; Schmidt, Albrecht

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

METHOD FOR DETERMINING A GAS CONCENTRATION IN A MEASURING GAS WITH A GAS SENSOR

Elmer, Martin ; Zein, Thomas ; Schmidt, Albrecht

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

GENERATION OF A MODIFIED UI ELEMENT TREE

Helmes, John Franciscus Marie ; Scott, James ; Taylor, Stuart Alastair ; Hodges, Stephen Edward ; Chen, Nicholas Yen-Cherng ; Grosse-Puppendahl, Tobias Alexander ; Fromm, Josh ; Knierim, Pascal ; Wood, Gavin ; Schmidt, Albrecht ; Denney, Thomas

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

UPDATING DISPLAYS BASED ON ATTENTION TRACKING DATA

Grosse-Puppendahl, Tobias Alexander ; Scott, James ; Hodges, Stephen Edward ; Helmes, John Franciscus Marie ; Taylor, Stuart Alastair ; Chen, Nicholas Yen-Cherng ; Knierim, Pascal ; Wood, Gavin ; Fromm, Josh ; Schmidt, Albrecht

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

DATA TRANSFER BETWEEN HOST AND PERIPHERAL DEVICES

Grosse-Puppendahl, Tobias Alexander ; Scott, James William ; Hodges, Stephen Edward ; Helmes, John Franciscus Marie ; Chen, Nicholas Yen-Cherng ; Taylor, Stuart Alastair ; Knierim, Pascal ; Fromm, Josh ; Wood, Gavin ; Schmidt, Albrecht

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

PERSISTENT DISPLAY DEVICE WITH POWER HARVESTING

Taylor, Stuart, Alastair ; Chen, Nicholas, Yen-Cherng ; Helmes, John, Franciscus, Marie ; Hodges, Stephen, Edward ; Scott, James ; Schmidt, Albrecht ; Knierim, Pascal ; Wood, Gavin ; Fromm, Josh, Wolff ; Grosse-Puppendahl, Tobias

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Packaging unit

Schmidt, Albrecht

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

A SYSTEM AND METHOD FOR SUPPORTING AWARE GOODS

Schmidt, Albrecht ; Merz, Christian ; Gellersen, Hans-Werner ; Frick, Oliver

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

SYSTEM AND METHOD FOR MONITORING CONDITIONS TO WHICH AN OBJECT IS SUBJECTED

Schmidt, Albrecht ; Merz, Christian ; Gellersen, Hans-Werner ; Frick, Oliver

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

PROCESS AND APPARATUS FOR DISINFECTION BY MEANS OF FORMALDEHYDE

Schmidt, Albrecht

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

CONTEXT ACQUISITION BASED ON LOAD SENSING

Schmidt, Albrecht ; Strohbach, Martin 18 ; Laerhoven, Kristof, Van ; Friday, Adrian ; Gellersen, Hans-W ; Kubach, Uwe

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

CONTEXT ACQUISITION BASED ON LOAD SENSING

Schmidt, Albrecht ; Strohbach, Martin ; Laerhoven, Kristof, Van ; Friday, Adrian ; Gellersen, Hans-W ; Kubach, Uwe

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

LOAD SENSING SURFACE AS POINTING DEVICE

Schmidt, Albrecht ; Strohbach, Martin ; Van Laerhoven, Kristof ; Gellerson, Hans-Werner ; Kubach, Uwe

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

LOAD SENSING SURFACE AS POINTING DEVICE

Schmidt, Albrecht ; Strohbach, Martin ; Van Laerhoven, Kristof ; Gellerson, Hans-Werner ; Kubach, Uwe

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

CONTEXT ACQUISITION BASED ON LOAD SENSING

Schmidt, Albrecht ; Strohbach, Martin ; Laerhoven, Kristof, Van ; Friday, Adrian ; Gellersen, Hans-W ; Kubach, Uwe

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

CONTEXT ACQUISITION BASED ON LOAD SENSING

Schmidt, Albrecht ; Strohbach, Martin ; Laerhoven, Kristof, Van ; Friday, Adrian ; Gellersen, Hans-W ; Kubach, Uwe

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
18
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

UPDATING DISPLAYS BASED ON ATTENTION TRACKING DATA

Grosse-Puppendahl, Tobias Alexander ; Scott, James ; Hodges, Stephen Edward ; Helmes, John Franciscus Marie ; Taylor, Stuart Alastair ; Chen, Nicholas Yen-Cherng ; Knierim, Pascal ; Wood, Gavin ; Fromm, Josh ; Schmidt, Albrecht

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

DATA TRANSFER BETWEEN HOST AND PERIPHERAL DEVICES

Grosse-Puppendahl, Tobias Alexander ; Scott, James William ; Hodges, Stephen Edward ; Helmes, John Franciscus Marie ; Chen, Nicholas Yen-Cherng ; Taylor, Stuart Alastair ; Knierim, Pascal ; Fromm, Josh ; Wood, Gavin ; Schmidt, Albrecht

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1987  (2)
 2. 1987đến2003  (3)
 3. 2004đến2006  (5)
 4. 2007đến2018  (7)
 5. Sau 2018  (2)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (18)
 2. German  (7)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Schmidt, Albrecht
 2. Kubach, Uwe
 3. Wood, Gavin
 4. Knierim, Pascal
 5. Fromm, Josh

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...