skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: French xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Packaging unit

Schmidt, Albrecht

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

DATA TRANSFER BETWEEN HOST AND PERIPHERAL DEVICES

Grosse-Puppendahl, Tobias Alexander ; Scott, James William ; Hodges, Stephen Edward ; Helmes, John Franciscus Marie ; Chen, Nicholas Yen-Cherng ; Taylor, Stuart Alastair ; Knierim, Pascal ; Fromm, Josh ; Wood, Gavin ; Schmidt, Albrecht

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

UPDATING DISPLAYS BASED ON ATTENTION TRACKING DATA

Grosse-Puppendahl, Tobias Alexander ; Scott, James ; Hodges, Stephen Edward ; Helmes, John Franciscus Marie ; Taylor, Stuart Alastair ; Chen, Nicholas Yen-Cherng ; Knierim, Pascal ; Wood, Gavin ; Fromm, Josh ; Schmidt, Albrecht

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

GENERATION OF A MODIFIED UI ELEMENT TREE

Helmes, John Franciscus Marie ; Scott, James ; Taylor, Stuart Alastair ; Hodges, Stephen Edward ; Chen, Nicholas Yen-Cherng ; Grosse-Puppendahl, Tobias Alexander ; Fromm, Josh ; Knierim, Pascal ; Wood, Gavin ; Schmidt, Albrecht ; Denney, Thomas

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

UPDATING DISPLAYS BASED ON ATTENTION TRACKING DATA

Grosse-Puppendahl, Tobias Alexander ; Scott, James ; Hodges, Stephen Edward ; Helmes, John Franciscus Marie ; Taylor, Stuart Alastair ; Chen, Nicholas Yen-Cherng ; Knierim, Pascal ; Wood, Gavin ; Fromm, Josh ; Schmidt, Albrecht

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...