skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản Sáng chế xóa Tất cả các phiên bản English xóa Tất cả các phiên bản French xóa Tất cả các phiên bản Finnish xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

PROCEDE POUR SIGNALER UNE MAUVAISE CONNEXION RADIO
METHOD FOR SIGNALLING A POOR RADIO CONNECION

Sarpola, Jussi ; Heikkilae, Vesa ; Taskila, Ari-Pekka ; Asujamaa, Hannu ; Pentikaeinen, Heimo ; Liinamaa, Olli ; Rusi, Pekka ; Vehmer, Seppo

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

REALISATION D'UN RAPPEL DE REGISTRE DANS UN SYSTEME DE RADIOCOMMUNICATIONS
ACCOMPLISHING A REGISTER RECALL IN A RADIO SYSTEM

Sarpola, Jussi ; Heikkilae, Vesa ; Taskila, Ari-Pekka ; Asujamaa, Hannu ; Liinamaa, Olli ; Rusi, Pekka

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

PROCEDE D'ETABLISSEMENT D'UNE INTERFACE DE RESEAU ET INTERFACE DE RESEAU POUR RESEAU DE TRANSMISSION NUMERIQUE
NETWORK INTERFACING METHOD AND A NETWORK INTERFACE FOR A DIGITAL TRANSMISSION NETWORK

Saijonmaa, Jaakko ; Pyhaelammi, Seppo

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

COMMANDE DE MOBILITE ET DES APPELS DANS UN ENVIRONNEMENT EN MODE DE TRANSFERT ASYNCHRONE
MOBILITY AND CALL CONTROL IN AN ATM ENVIRONMENT

Vialen, Jukka ; Maeenpaeae, Sanna

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

SYSTEME DE PAIEMENT DE STATIONNEMENT
PARKING PAYMENT SYSTEM

Lahti, Heikki

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Rusi, Pekka
  2. Liinamaa, Olli
  3. Sarpola, Jussi
  4. Heikkilae, Vesa
  5. Asujamaa, Hannu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...