skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Middle Aged xóa Ngôn ngữ: Finnish xóa Số tài nguyên sẵn có: Tạp chí có phản biện xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Gender and In-hospital Mortality of ST-Segment Elevation Myocardial Infarction (from a Multihospital Nationwide Registry Study of 31,689 Patients)

Kytö, Ville ; Sipilä, Jussi ; Rautava, Päivi

The American Journal of Cardiology, 01 February 2015, Vol.115(3), pp.303-306 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-9149 ; E-ISSN: 1879-1913 ; DOI: 10.1016/j.amjcard.2014.11.001

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Association between serum calcium concentration and risk of incident and fatal myocardial infarction and stroke in the AMORIS cohort

Rohrmann, S ; Garmo, H ; Malmström, H ; Hammar, N ; Jungner, I ; Walldius, G ; Van Hemelrijck, M

Atherosclerosis, July 2015, Vol.241(1), pp.e135-e135 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-9150 ; E-ISSN: 1879-1484 ; DOI: 10.1016/j.atherosclerosis.2015.04.466

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Œil et maladie des griffes du chat : à propos de 7 cas

Deschasse, C ; Bielefeld, P ; Muselier, A ; Bour, J.B ; Besancenot, J.F ; Garcher, C.C ; Bron, A.M

Journal Francais d'Ophtalmologie, February 2016, Vol.39(2), pp.164-170 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0181-5512 ; DOI: 10.1016/j.jfo.2015.06.010

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Distribution of plasma cell markers and intracellular IgE in cell line U266

Lagging, Eva ; van Hage-Hamsten, Marianne ; Härfast, Bengt ; Halldén, Gunilla

Immunology Letters, 1996, Vol.49(1), pp.71-77 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0165-2478 ; E-ISSN: 1879-0542 ; DOI: 10.1016/0165-2478(95)02483-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Ngôn ngữ 

 1. French  (1)
 2. Spanish  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Rautava, Päivi
 2. Muselier, A.
 3. Bielefeld, P.
 4. Sipilä, Jussi
 5. Garcher, C.C.

theo chủ đề:

 1. Female
 2. Male
 3. Medicine
 4. Aged
 5. Adult

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...