skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Năm xuất bản: Sau 2005 xóa Ngôn ngữ: Finnish xóa Số tài nguyên sẵn có: Tạp chí có phản biện xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sámi education in Finland

Keskitalo, Pigga ; Määttä, Kaarina ; Uusiautti, Satu

Early Child Development and Care, 01 April 2012, Vol.182(3-4), p.329-343 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0300-4430 ; E-ISSN: 1476-8275 ; DOI: 10.1080/03004430.2011.646723

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Interreligious dialogue in schools: beyond asymmetry and categorisation?

Riitaoja, Anna-Leena ; Dervin, Fred

Language and Intercultural Communication, 15 January 2014, p.1-15 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1470-8477 ; E-ISSN: 1747-759X ; DOI: 10.1080/14708477.2013.866125

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Maatta, Kaarina
  2. Keskitalo, P.
  3. Määttä, K.
  4. Riitaoja, Anna-Leena
  5. Keskitalo, Pigga

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...