skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Finnish xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

TRAODAKTIGT HEMAGGLUTININ AV B. PERTUSSIS-BACILL

Relman, David A ; Domenighini, Mario ; Rappuoli, Rino ; Falkow, Stanley

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Relman, David A
  2. Falkow, Stanley
  3. Domenighini, Mario
  4. Rappuoli, Rino

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...