skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Finnish xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sätt att fixera en aldehyd på en polymer, tillhörande gruppen cellulosa, cellulosaestrar och stärkelse

Cotton James Frank ; Heard Maurice Earl

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Heard Maurice Earl
  2. Cotton James Frank

theo chủ đề:

  1. Sciences
  2. Medicine
  3. Chemistry

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...