skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Finnish xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Asbestin aiheuttamat sairaudet tänään.
Diseases caused by asbestos today

Huuskonen, M S

Duodecim; laaketieteellinen aikakauskirja, 1990, Vol.106(10), pp.787-9 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0012-7183 ; PMID: 1670293 Version:1

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kuitumineraalien aiheuttamat sairaudet.
Fiber minerals causing disease

Huuskonen, M S ; Järvisalo, J ; Koskinen, H ; Nickels, J ; Pasanen, J ; Tossavainen, A

Duodecim; laaketieteellinen aikakauskirja, 1984, Vol.100(4), pp.197-205 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0012-7183 ; PMID: 6714106 Version:1

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Asbestin aiheuttamat terveyshaitat.
Health hazards of asbestos

Huuskonen, M S

Duodecim; laaketieteellinen aikakauskirja, 1979, Vol.95(18), pp.1116-8 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0012-7183 ; PMID: 555440 Version:1

Toàn văn không sẵn có

4
383 R 0477 : Rådets direktiv af 19. september 1983 om beskyttelse af arbejdstagere mod farerne ved under arbejdet at være udsat for asbest (andet særdirektiv i henhold til artikel 8 i direktiv 80/1107/EØF) (83/477/EØF)(EFT nr. L 263 af 24.9.1983, s. 25)
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (3)
 2. Sách  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. French  (1)
 2. English  (1)
 3. Swedish  (1)
 4. Danish  (1)
 5. Italian  (1)
 6. German  (1)
 7. Greek  (1)
 8. Portuguese  (1)
 9. Spanish  (1)
 10. Dutch  (1)
 11. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Huuskonen, M.S.
 2. Pasanen, J
 3. Järvisalo, J
 4. European Commission
 5. Nickels, J

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...