skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Finnish xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Association of SCN1A gene polymorphisms with infantile spasms and adrenocorticotropic hormone responsiveness

Zhang, Y ; Zou, L-P ; Ding, Y-X ; He, B ; Yang, G

European review for medical and pharmacological sciences, 2014, Vol.18(17), pp.2500-6 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2284-0729 ; PMID: 25268096 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Rezaei, Nima
  2. Hägglund, Hans
  3. Dahlén, Barbro
  4. Malmqvist, Karin
  5. Agharahimi, Zahra

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...