skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Finnish xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Predictors of Alcohol Consumption-5
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Predictors of Alcohol Consumption-5

Poikolainen, K

Comprehensive Handbook of Alcohol Related Pathology, Chapter 5, pp.49-58

ISBN: 978-0-12-564370-2 ; DOI: 10.1016/B978-012564370-2/50007-6

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sámi education in Finland

Keskitalo, Pigga ; Määttä, Kaarina ; Uusiautti, Satu

Early Child Development and Care, 01 April 2012, Vol.182(3-4), p.329-343 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0300-4430 ; E-ISSN: 1476-8275 ; DOI: 10.1080/03004430.2011.646723

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Interreligious dialogue in schools: beyond asymmetry and categorisation?

Riitaoja, Anna-Leena ; Dervin, Fred

Language and Intercultural Communication, 15 January 2014, p.1-15 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1470-8477 ; E-ISSN: 1747-759X ; DOI: 10.1080/14708477.2013.866125

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
The Finnish Language in the Digital Age
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Finnish Language in the Digital Age

Georg Rehm ; Hans Uszkoreit;; Rehm, Georg ; Uszkoreit, Hans

Series ISSN: 2194-1416 ; ISBN: 978-3-642-27247-9 ; E-ISBN: 978-3-642-27248-6 ; DOI: 10.1007/978-3-642-27248-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Finland in the Second World War : Between Germany and Russia
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Finland in the Second World War : Between Germany and Russia

Vehviläinen, Olli, Professor

E-ISBN: 9781403919748 E-ISBN: 1403919747 DOI: 10.1057/9781403919748 ISBN: 9780333801499

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (2)
 2. Sách  (2)
 3. Book Chapters  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Maatta, Kaarina
 2. Määttä, K.
 3. Uusiautti, Satu
 4. Määttä, Kaarina
 5. Vehviläinen, Olli

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...