skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Romanian xóa Ngôn ngữ: English xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Marxism and Nationalism. A New Failed Meeting (reply to professor Anton L. Allahar)

Călin Cotoi

Revista Română de Sociologie, 01 June 2010, Vol.21(1-2), pp.39-44 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1224-9262

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Receptive multilingualism in 'monolingual' media: managing the presence of Slovak on Czech websites

Sloboda, Marián ; Nábělková, Mira

International Journal of Multilingualism, 01 May 2013, Vol.10(2), pp.196-213 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1479-0718 ; E-ISSN: 1747-7530 ; DOI: 10.1080/14790718.2013.789523

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Trade Policies and the Changing Patterns of Protectionism during the Global Financial and Economic Crisis

Agnes Ghibuțiu

Revista de Economie Mondială, 01 January 2012, Vol.4(1), pp.15-33 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2343-9521 ; E-ISSN: 2343-9521

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Review of Achim and Iordache’s România ş i Transnistria: Problema Holocaustului

Solonari, Vladimir

East European Politics & Societies, May 2006, Vol.20(2), pp.373-377 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0888-3254 ; E-ISSN: 1533-8371 ; DOI: 10.1177/0888325406287177

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Eugene Jolas and the translation policies of transition

Monk, Craig

Mosaic : a Journal for the Interdisciplinary Study of Literature, Dec 1999, Vol.32(4), pp.17-34 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00271276 ; E-ISSN: 19255683

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Educaţia istorică între discursul politic şi identitar în Republica Moldova
Educaţia istorică între discursul politic şi identitar în Republica Moldova
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Educaţia istorică între discursul politic şi identitar în Republica Moldova

Musteaţă, Sergiu

ISBN: 9789975511643 ; ISBN: 9975511643

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Basarabia în primul deceniu interbelic (1918-1928). Modernizare prin reforme
Basarabia în primul deceniu interbelic (1918-1928). Modernizare prin reforme
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Basarabia în primul deceniu interbelic (1918-1928). Modernizare prin reforme

Suveica, Svetlana; Musteaţă, Sergiu (Editor)

Monografii ANTIM

ISBN: 9789975510707 ; ISBN: 9975510701

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Întoarcerea mitului. Ernst Jünger în România - Ernst Jünger si românii 1

Rubel, Alexander

Philologica Jassyensia, 2015, Vol.11(1), pp.241-258 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 18415377 ; E-ISSN: 22478353

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

MIGRATIA FORTEI DE MUNCA ÎN CONTEXTUL CRIZEI ECONOMICE. REDEFINIREA MEDIATICA A UNEI PROBLEME PUBLICE

Beciu, Camelia ; Lazar, Mirela

Revista Romana de Sociologie, 2014, Vol.25(3/4), pp.233-254 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 12249262

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Ingenious Non-Typical Protagonist in the Transylvanian Rural World. Case Study: Ştefan Rus from Marna Nouă

Roşu, Răzvan

Philologica Jassyensia, 2018, Vol.14(2), pp.227-246 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 18415377 ; E-ISSN: 22478353

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Tale of Two Books

Stoica, Catalin Augustin

East European Politics & Societies, February 2006, Vol.20(1), pp.180-198 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0888-3254 ; E-ISSN: 1533-8371 ; DOI: 10.1177/0888325405284253

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2006  (1)
 2. 2006đến2009  (2)
 3. 2010đến2011  (3)
 4. 2012đến2013  (2)
 5. Sau 2013  (3)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (7)
 2. Bình xét khoa học  (2)
 3. Sách  (2)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. Slovak  (1)
 2. Czech  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Musteaţă, Sergiu
 2. Agnes Ghibuțiu
 3. Rubel, Alexander
 4. Sloboda, Marian
 5. Nábělková, Mira

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...