skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Chủ đề: Post-Communist Transformation xóa Ngôn ngữ: English xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

People who want to live in a more liberal world need to push for it strongly. Interview with Professor Francis Fukuyama, Stanford University

Fukuyama, Francis ; Musteaţă, Sergiu

PLURAL. History. Culture. Society. Journal of History and Geography Department, „Ion Creangă” State Pedagogical University, 2016, Vol.IV(2), pp.207-214 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2345-1262 ; E-ISSN: 2345-184X

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

May 2017 be less wild than 1917. Interview with professor Norman M. Naimark, Stanford University

Naimark, Norman M ; Suveica, Svetlana ; Musteaţă, Sergiu

PLURAL. History. Culture. Society. Journal of History and Geography Department, „Ion Creangă” State Pedagogical University, 2016, Vol.IV(2), pp.198-206 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2345-1262 ; E-ISSN: 2345-184X

Toàn văn sẵn có

3
Educaţia istorică între discursul politic şi identitar în Republica Moldova
Educaţia istorică între discursul politic şi identitar în Republica Moldova
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Educaţia istorică între discursul politic şi identitar în Republica Moldova

Musteaţă, Sergiu

ISBN: 9789975511643 ; ISBN: 9975511643

Toàn văn sẵn có

4
Biserica din Basarabia şi Transnistria (1940-2011)
Biserica din Basarabia şi Transnistria (1940-2011)
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Biserica din Basarabia şi Transnistria (1940-2011)

Musteaţă, Sergiu (Editor) ; Ciorbă, Veaceslav (Editor)

Monografii ANTIM

ISBN: 9789975424417 ; ISBN: 9975424414

Toàn văn sẵn có

5
Protecţia patrimoniului arheologic. Studiu comparativ: legislaţia Republicii Moldova şi Statelor Unite ale Americii
Protecţia patrimoniului arheologic. Studiu comparativ: legislaţia Republicii Moldova şi Statelor Unite ale Americii
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Protecţia patrimoniului arheologic. Studiu comparativ: legislaţia Republicii Moldova şi Statelor Unite ale Americii

Musteaţă, Sergiu

ISBN: 9789975721066 ; ISBN: 9975721060

Toàn văn sẵn có

6
Two Decades of Development in Post-Soviet States: Successes and Failures
Two Decades of Development in Post-Soviet States: Successes and Failures
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Two Decades of Development in Post-Soviet States: Successes and Failures

Walker, Edward W ; Coadă, Ludmila ; Chebotaryov, Andrey ; Matsaberidze, Malkhaz ; Dzhuraev, Shairbek ; Tsereteli, Ivane ; Micu, Gabriel ; Baidaus, Eduard ; Ciuciu, Ciprian ; Abasov, Seyidabas Oglu ; Čepaitienė, Rasa ; Vardanyan, Arman ; Vardanyan-Ayvazyan, Tamara ; Musteaţă, Sergiu ; Dungaciu, Dan ; Worden, Elizabeth A ; Ticu, Octavian ; Zhemukov, Sufian ; Alizade, Zardusht ; Grosu, Igor; Musteaţă, Sergiu (Editor)

ISBN: 9786062400736 ; ISBN: 6062400733

Toàn văn sẵn có

7
Procesele etno-culturale din spaţiul carpato-nistrean în secolele II-XIV. Istoriografia sovietică
Procesele etno-culturale din spaţiul carpato-nistrean în secolele II-XIV. Istoriografia sovietică
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Procesele etno-culturale din spaţiul carpato-nistrean în secolele II-XIV. Istoriografia sovietică

Matveev, Sergiu; Musteaţă, Sergiu (Editor)

Monografii ANTIM

ISBN: 9789975722841 ; ISBN: 9975722849

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (2)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2009  (1)
 2. 2009đến2009  (1)
 3. 2010đến2010  (1)
 4. 2011đến2014  (2)
 5. Sau 2014  (2)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Sách  (3)
 2. Bài báo  (2)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Cơ sở dữ liệu 

 1. CEEOL Books  (5)
 2. CEEOL Journals  (2)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Musteaţă, Sergiu
 2. Grosu, Igor
 3. Walker, Edward W
 4. Suveica, Svetlana
 5. Tsereteli, Ivane

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...