skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 38  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Ngôn ngữ: English xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Work, technology and the small office

Travers, Max

DOI: 10.5449/idslu-001104020

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Comparing Juvenile Justice Systems: Towards a Qualitative Research Project in East Asia

Travers, Max

Asian Journal of Criminology, 2013, Vol.8(2), pp.115-128 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1871-0131 ; E-ISSN: 1871-014X ; DOI: 10.1007/s11417-012-9152-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Using Ethnographic Methods to Strengthen Quantitative Data – Explaining Juvenile Detention Rates in Three Australian States

Travers, Max

Bulletin de Méthodologie Sociologique, October 2014, Vol.124(1), pp.66-76 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0759-1063 ; E-ISSN: 2070-2779 ; DOI: 10.1177/0759106314531717

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Using Ethnographic Methods to Strengthen Quantitative Data - Explaining Juvenile Detention Rates in Three Australian States

Travers, Max

BMS: Bulletin of Sociological Methodology / Bulletin de Méthodologie Sociologique, 1 October 2014, Issue, pp.66-76 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 07591063 ; E-ISSN: 20702779

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

PREACHING TO THE CONVERTED? Improving the Persuasiveness of Criminal Justice Research

Travers, Max

The British Journal of Criminology, 1 July 1997, Vol.37(3), pp.359-377 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00070955 ; E-ISSN: 14643529

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The phenomenon of the 'radical lawyer.'

Travers, Max

Sociology, Feb, 1994, Vol.28(1), p.245(14) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0038-0385

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

PREACHING TO THE CONVERTED?

Travers, Max

1997, Vol. 37(3), pp.359-377 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0007-0955 ; E-ISSN: 1464-3529

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sociology of law in Britain

Travers, Max

The American Sociologist, 2001, Vol.32(2), pp.26-40 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-1232 ; E-ISSN: 1936-4784 ; DOI: 10.1007/s12108-001-1018-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Phenomenon of the `Radical Lawyer'

Travers, Max

Sociology, February 1994, Vol.28(1), pp.245-258 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0038-0385 ; E-ISSN: 1469-8684 ; DOI: 10.1177/0038038594028001015

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Putting Sociology Back into the Sociology of Law

Travers, Max

Journal of Law and Society, 1 December 1993, Vol.20(4), pp.438-451 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0263323X ; E-ISSN: 14676478 ; DOI: 10.2307/1410211

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Law and Regulation in Late Modernity
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Law and Regulation in Late Modernity

Banakar, Reza ; Banakar, Reza ; Travers, Max

Law and Social Theory, pp.305-324

ISBN: 9781849463812

Toàn văn sẵn có

12
Comparative Criminology in Asia
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Comparative Criminology in Asia

Liu, Jianhong ;Travers, Max ;Chang, Lennon Y. C.;; Liu, Jianhong (Editor) ; Liu, Jianhong (Editor) ; Travers, Max (Editor) ; Chang, Lennon Y.C (Editor)

Springer Series on Asian Criminology and Criminal Justice Research

ISBN: 9783319549415 ; ISBN: 3319549413 ; E-ISBN: 9783319549422 ; E-ISBN: 3319549421 ; DOI: 10.1007/978-3-319-54942-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Understanding Law and Society
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Understanding Law and Society

Travers, Max

ISBN10: 0415430321 ; ISBN10: 041543033X ; ISBN13: 9780415430326 ; ISBN13: 9780415430333 ; E-ISBN10: 0203871251 ; E-ISBN13: 9780203871256

Toàn văn sẵn có

14
The new bureaucracy - Quality assurance and its critics
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The new bureaucracy - Quality assurance and its critics

Travers, Max

E-ISBN: 9781847422354 ; E-ISBN: 1847422357

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Investigating the therapeutic benefits of companion animals: Problems and challenges

Franklin, Adrian ; Emmison, Michael ; Haraway, Donna ; Travers, Max

Qualitative Sociology Review, Apr 2007, Vol.3(1) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 17338077

Toàn văn sẵn có

16
The British Immigration Courts - A study of law and politics
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The British Immigration Courts - A study of law and politics

Travers, Max

E-ISBN: 9781847425027 ; E-ISBN: 184742502X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Theory and Method in Socio-Legal Research
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Theory and Method in Socio-Legal Research

Banakar, Reza ; Travers, Max

ISBN: 9781841136264

Toàn văn sẵn có

18
Introduction to Law and Social Theory
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Introduction to Law and Social Theory

Banakar, Reza ; Travers, Max

ISBN: 9781841132099

Toàn văn sẵn có

19
Law, Sociology and Method
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Law, Sociology and Method

Banakar, Reza ; Travers, Max ; Banakar, Reza ; Travers, Max

Theory and Method in Socio-Legal Research, pp.1-26

ISBN: 9781841136264

Toàn văn sẵn có

20
Introduction to Theory and Method in Socio-Legal Research
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Introduction to Theory and Method in Socio-Legal Research

Banakar, Reza ; Banakar, Reza ; Travers, Max

Theory and Method in Socio-Legal Research

ISBN: 9781841136264

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 38  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (25)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1997  (6)
 2. 1997đến2000  (10)
 3. 2001đến2004  (7)
 4. 2005đến2007  (8)
 5. Sau 2007  (7)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Phân loại theo LCC 

 1. K - Law.  (3)
 2. H - Social sciences.  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Travers, Max
 2. Travers, M.
 3. Max Travers
 4. Banakar, Reza
 5. Boutellier, Hans

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...