skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Ngôn ngữ: English xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evaluation of mineral resource potential of rare-earth elements and yttrium-rich mud off the southeastern coast of Hawaiian Islands
ハワイ南東方沖におけるレアアース泥の資源ポテンシャル評価

大田, 隼一郎 ; 藤永, 公一郎 ; 髙谷, 雄太郎 ; 加藤, 泰浩 ; Ohta, Junichiro ; Fujinaga, Koichiro ; Takaya, Yutaro ; Kato, Yasuhiro

資源地質, 2012, Vol.62(3), pp.197-209 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0918-2454 ; DOI: 10.11456/shigenchishitsu.62.197

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Geochemistry and origins of carbonate fluorapatite in seamount FeMn crusts from the Pacific Ocean

Jiang, Xiao-Dong ; Sun, Xiao-Ming ; Chou, Yu-Min ; Hein, James R ; He, Gao-Wen ; Fu, Yu ; Li, Deng-Feng ; Liao, Jian-Lin ; Ren, Jiang-Bo

Marine Geology, May 2020, Vol.423 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0025-3227 ; E-ISSN: 1872-6151 ; DOI: 10.1016/j.margeo.2020.106135

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (1)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. 大田 隼一郎
  2. Takaya, Yutaro
  3. 藤永 公一郎
  4. Sun, Xiao-Ming
  5. Ohta, Junichiro

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...