skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Biology xóa Cơ sở dữ liệu: MEDLINE/PubMed (NLM) xóa Chủ đề: Life Sciences xóa Ngôn ngữ: Dutch xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The many faces of the octahedral ferritin protein.(Report)

Watt, Richard K.

BioMetals, June, 2011, Vol.24(3), p.489(12) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0966-0844

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Interrupted Genes in Extremophilic Archaea: Mechanisms of Gene Expression in Early Organisms

Cobucci - Ponzano, Beatrice ; Rossi, Mose ; Moracci, Marco

Origins of Life and Evolution of Biospheres (Formerly Origins of Life and Evolution of the Biosphere), Dec, 2006, Vol.36(5), p.487(6) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0169-6149

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Cobucci - Ponzano, Beatrice
  2. Watt, Richard K
  3. Watt, Rk
  4. Rossi, Mosè
  5. Watt, Richard

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...