skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: MEDLINE/PubMed (NLM) xóa Ngôn ngữ: Dutch xóa Số tài nguyên sẵn có: Tạp chí có phản biện xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Aandacht voor visuele inattentie. De balloons Test in de psychogeriatrie.
The Balloons Test for the assessment of visual inattention in psychogeriatric patients

Diesfeldt, H F A

Tijdschrift voor gerontologie en geriatrie, February 2012, Vol.43(1), pp.7-17 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0167-9228 ; PMID: 22393817 Version:1

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Diesfeldt, H F A

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...