skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Bình xét khoa học xóa Ngôn ngữ: Dutch xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Arnold Roosendaal, Digital Personae and Profiles in Law. Protecting Individuals’ Rights in Online Contexts: Review of the book Digital Personae and Profiles in Law

Lodder, A.R.

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Patriots Republikanisme: Politieke cultuur in Nederland, 17661787 (Book Review)

Dekker, Rudolf

The Journal of Modern History, December 1997, Vol.69(4), pp.873-874 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00222801 ; E-ISSN: 15375358 ; DOI: 10.1086/245635

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (1)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Lodder, A.R.
  2. Dekker, Rudolf

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...