skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Phân loại theo LCC: H - Social sciences. xóa Ngôn ngữ: Dutch xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
The power of the stranger : structures and dynamics in social intervention : a theoretical framework
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The power of the stranger : structures and dynamics in social intervention : a theoretical framework

Gert J.F. Leene ; Theo N.M. Schuyt

E-ISBN 0754670627 ; E-ISBN 9780754670629 ; E-ISBN 9780754689546

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
The Governance of Policing and Security : Ironies, Myths and Paradoxes
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Governance of Policing and Security : Ironies, Myths and Paradoxes

Hoogenboom, Bob

E-ISBN: 9780230281233 E-ISBN: 0230281230 DOI: 10.1057/9780230281233 ISBN: 9780230542655

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Securing the communist state the reconstruction of coercive institutions in the Soviet zone of Germany and Romania, 1944–1948
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Securing the communist state the reconstruction of coercive institutions in the Soviet zone of Germany and Romania, 1944–1948

Grift, Liesbeth van de

E-ISBN 9780739171783 ; E-ISBN 9780739171790

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Minder pretentie, meer ambitie Ontwikkelingshulp die verschil maakt
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Minder pretentie, meer ambitie Ontwikkelingshulp die verschil maakt

Scientific Council for Government Policy (Wrr)

E-ISBN 9048512298 ; E-ISBN 9089642269 ; E-ISBN 9789048512294 ; E-ISBN 9789089642264

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (2)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...