skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: HAL (CCSd) xóa Ngôn ngữ: Dutch xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

From the drawbacks of the Arrhenius-f(α) rate equation towards a more general formalism and new models for the kinetic analysis of solid–gas reactions

Michèle, Pijolat ; Loïc, Favergeon ; Michel, Soustelle

Thermochimica Acta, 20 October 2011, Vol.525(1-2), pp.93-102 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0040-6031 ; DOI: 10.1016/j.tca.2011.07.026

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Michle, P.
  2. Pijolat, M
  3. Favergeon, L
  4. Michèle , Pijolat
  5. Favergeon, Loïc

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...