skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Ngôn ngữ: Dutch xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Verhoogde sterfte bij een Amsterdamse organisatie?

Uitenbroek, D.G. ; Buis, R.

Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen, 2013, Vol.91(3), pp.149-150 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1388-7491 ; E-ISSN: 1876-8776 ; DOI: 10.1007/s12508-013-0054-z

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Algorithms for Analyzing Biological Sequences (Algoritmen voor de analyse van biologische sequenties) ; Algorithms for Analyzing Biological Sequences

Blockeel, Hendrik ; Ramon, Jan ; De Paula Costa, Eduardo

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Gibbs Sampling on Bayesian Models for Biclustering Microarray Data (Gibbs bemonstering op Bayesiaanse modellen voor "biclustering" problemen van microrooster gegevens) ; Gibbs Sampling on Bayesian Models for Biclustering Microarray Data

De Moor, Bart ; Moreau, Yves ; Sheng, Qizheng ; Moreau, Yves

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Women4Energy International Conference 2014

Manickam, Anu

2014

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Leidraad voor het verminderen van CO2-uitstoot op bedrijventerreinen

Timmerman, Jonas ; Deckmyn, Christof ; Vandevelde, Lieven ; Van Eetvelde, Greet

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Regional Studies Association (RSA) European Conference 2014

Manickam, Anu ; van Berkel, Karel

2014

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Neerwaartse inductie van eerste-orde logische beslissingsbomen. ; Top-down induction of first order logical decision trees.

Bruynooghe, Maurice ; De Raedt, Luc ; Blockeel, Hendrik

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (1)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Blockeel, Hendrik
  2. Manickam, Anu
  3. De Raedt, Luc
  4. Vandevelde, Lieven
  5. Bruynooghe, Maurice

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...