skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản User-Computer Interface xóa Tất cả các phiên bản Adult xóa Tất cả các phiên bản Informa - Taylor & Francis (CrossRef) xóa Tất cả các phiên bản Danish xóa Tất cả các phiên bản Tạp chí có phản biện xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Visuospatial skills and computer game experience influence the performance of virtual endoscopy

Enochsson, Lars ; Isaksson, Bengt ; Tour, René ; Kjellin, Ann ; Hedman, Leif ; Wredmark, Torsten ; Tsai-Felländer, Li

Journal of gastrointestinal surgery : official journal of the Society for Surgery of the Alimentary Tract, November 2004, Vol.8(7), pp.876-82; discussion 882 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1091-255X ; PMID: 15531242 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Tour, René
  2. Johnsson, Lena
  3. Nordström, Gun
  4. Gennser, Mikael
  5. Rosén, Måns

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...