skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Refugees xóa Chủ đề: Human Rights xóa Ngôn ngữ: Danish xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Adgang til sundhedsydelser for udokumenterede indvandrere. Rettigheder og praksis
Access to health care for undocumented immigrants. Rights and practice

Rytter Hansen, A ; Hög, E

Ugeskrift for Laeger, 2006, Vol.168(36) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0041-5782

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Psykoterapeutisk allianse - generelle perspektiver og noen refleksjoner om allianse i en transkulturell terapirelasjon
Psychotherapeutic alliance - general perspectives and some reflections on alliance in a transcultural therapy relation

Sveaass, N

Nordisk Psykologi, 2002, Vol.54(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0029-1463

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Laeger siger fra
Physicians make it clear

Nielsen, A M ; Elmer, M ; Östergaard, M S

Ugeskrift for Laeger, 2006, Vol.168(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0041-5782

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Adgang til sundhedsydelser for migranter
Acess to health care for migrants

Nörredam, M L ; Sonne Nielsen, A ; Krasnik, A

Ugeskrift for Laeger, 2006, Vol.168(36) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0041-5782

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Hög, E
  2. Krasnik, Allan
  3. Nielsen, A M
  4. Rytter Hansen, A
  5. Östergaard, M S

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...