skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Norwegian Open Research Archives (NORA) xóa Ngôn ngữ: Danish xóa Số tài nguyên sẵn có: Tạp chí có phản biện xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Does Screening Participation Affect Cigarette Smokers' Decision to Quit? A Long-Horizon Panel Data Analysis

Bretteville-Jensen, Anne Line ; Bi⊘Rn, Erik ; Selmer, Randi

Nordic Studies on Alcohol and Drugs, April 2014, Vol.31(2), pp.141-160 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1455-0725 ; E-ISSN: 1458-6126 ; DOI: 10.2478/nsad-2014-0012

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

User perceptions of mental health consequences of hallucinogen use in self-identified spiritual contexts

Johnstad, Petter Grahl

Nordic Studies on Alcohol and Drugs, December 2015, Vol.32(6), pp.545-562 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1455-0725 ; E-ISSN: 1458-6126 ; DOI: 10.1515/nsad-2015-0053

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Risky drinking among Norwegian students: Associations with participation in the introductory week, academic performance and alcohol-related attitudes

Myrtveit, Solbjørg Makalani ; Askeland, Kristin Gärtner ; Knudsen, Ann Kristin ; Knapstad, Marit ; Olsen, Rune ; Nedregård, Truls ; Skogen, Jens Christoffer

Nordic Studies on Alcohol and Drugs, November 2016, Vol.33(4), pp.361-380 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1455-0725 ; E-ISSN: 1458-6126 ; DOI: 10.1515/nsad-2016-0031

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Likegyldighetens tvetydighet: Overdosedødsfall etter rusmiddelbehandling

Berg, Elin

Nordic Studies on Alcohol and Drugs, May 2016, Vol.33(2), pp.189-220 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1455-0725 ; E-ISSN: 1458-6126 ; DOI: 10.1515/nsad-2016-0015

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Skogen, J.C.
  2. Knudsen, Ann Kristin
  3. Berg, E
  4. Berg Elin
  5. Askeland, Kristin Gärtner

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...