skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Danish xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Visual-spatial ability and fMRI cortical activation in surgery residents

Wanzel, Kyle R ; Anastakis, Dimitri J ; Mcandrews, Mary Pat ; Grober, Ethan D ; Sidhu, Ravi S ; Taylor, Keri ; Mikulis, David J ; Hamstra, Stanley J

American journal of surgery, April 2007, Vol.193(4), pp.507-10 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1879-1883 ; PMID: 17368300 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Visuospatial skills and computer game experience influence the performance of virtual endoscopy

Enochsson, Lars ; Isaksson, Bengt ; Tour, René ; Kjellin, Ann ; Hedman, Leif ; Wredmark, Torsten ; Tsai-Felländer, Li

Journal of gastrointestinal surgery : official journal of the Society for Surgery of the Alimentary Tract, November 2004, Vol.8(7), pp.876-82; discussion 882 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1091-255X ; PMID: 15531242 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Hamstra, Stanley J
  2. Tour, René
  3. Johnsson, Lena
  4. Taylor, Keri
  5. Mikulis, David J

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...