skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Danish xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Material knowledge in collaborative designing and making - A case of wearable sea creatures

Tellervo Härkki ; Pirita Seitamaa-Hakkarainen ; Kai Hakkarainen

FORMakademisk, 01 June 2016, Vol.9(1) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1890-9515 ; DOI: 10.7577/formakademisk.1480

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Tellervo Härkki
  2. Seitamaa-Hakkarainen, Pirita
  3. Pirita Seitamaa-Hakkarainen
  4. Kai Hakkarainen
  5. Härkki, Tellervo

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...