skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Ngôn ngữ: Danish xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Efterretninger om den danske flaade i efteraaret 1657
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Efterretninger om den danske flaade i efteraaret 1657

Bricka, Carl Frederik; Knudsen, Peder

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Skibsbevægelser ud fra toldregnskaber i det 18. årh.; Shipping Trade in the 18th Century

Møller, Anders Monrad

DOI: 10.5279/DK-SA-DDA-715

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (1)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Møller, Anders Monrad
  2. Bricka, Carl Frederik
  3. Knudsen, Peder

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...