skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Danish xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

[Gyproc stable wall [gypsum]]

Statens Jordbrugstekniske Forsoeg, Horsens (Denmark)

Proeverapport. Statens Jordbrugstekniske Forsoeg, 1992, Issue 860

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

[Gyproc stable wall [gypsum]]. [Danish]
Gyproc staldvaeg.

Statens Jordbrugstekniske Forsoeg, Horsens (Denmark).

Proeverapport. Statens Jordbrugstekniske Forsoeg . no. 860.

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Application of lime, gypsum and superphosphate to pasture grown on a marsh soil

Nielsen , C.

Tidsskrift for Planteavl, 1984, Vol.(6), pp.609-619

ISSN: 0040-7135

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Dạng tài nguyên 

  1. Bài báo  (2)
  2. Book Chapters  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Statens Jordbrugstekniske Forsoeg, Horsens (Denmark).
  2. Nielsen , C.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...