skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Directory of Open Access Journals (DOAJ) xóa Chủ đề: International Relations xóa Ngôn ngữ: Czech xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Karin Aggestam and Ann E. Towns: Gendering diplomacy and international negotiations

Devine Mildorf, Jarka

Mezinárodní vztahy, 01 June 2019, Vol.54(2), pp.74-77 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0323-1844 ; E-ISSN: 2570-9429

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The influence of perception on the preferences of the new member states of the European Union: The case of energy policy

Misík, Matús

Comparative European Politics, Feb 2015, Vol.13(2), pp.198-221 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 14724790 ; E-ISSN: 1740388X ; DOI: 10.1057/cep.2013.9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Devine Mildorf, Jarka
  2. Mišík, M.
  3. Mildorf, Jarka
  4. Misík, Matús
  5. Mišík, Matúš

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...