skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Xin lưu ý thêm kết quả có thể có sẵn bằng cách chỉnh truy vấn tìm kiếm của bạn.

Kết quả 1 - 20 của 21  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Lọc theo: Năm xuất bản: 2005đến2007 xóa Ngôn ngữ: Czech xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Prezenta&#269;n&#253; software pre LaTeX<br>Presentation Software for LaTeX
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Prezentačný software pre LaTeX
Presentation Software for LaTeX

Riha, Jozef ; Striz, Pavel

Zpravodaj Československého sdružení uživatelů TeXu, 2007, Vol.17(2), pp.84-95 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1211-6661 ; E-ISSN: 1213-8185 ; DOI: http://dx.doi.org/10.5300/2007-2/84

Toàn văn sẵn có

2
Babyl&#243;n mluv&#237; hindsky<br>Babel Speaks Hindi
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Babylón mluví hindsky
Babel Speaks Hindi

Wagner, Zdenek

Zpravodaj Československého sdružení uživatelů TeXu, 2007, Vol.17(1), pp.12-20 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1211-6661 ; E-ISSN: 1213-8185 ; DOI: http://dx.doi.org/10.5300/2007-1/12

Toàn văn sẵn có

3
Opakov&#225;n&#237; operac&#237; a relac&#237; p&#345;i zlomu &#345;&#225;dku<br>Repeating operations and relations at line breakings
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Opakování operací a relací při zlomu řádku
Repeating operations and relations at line breakings

Tkadlec, Josef

Zpravodaj Československého sdružení uživatelů TeXu, 2007, Vol.17(2), pp.103-105 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1211-6661 ; E-ISSN: 1213-8185 ; DOI: http://dx.doi.org/10.5300/2007-2/103

Toàn văn sẵn có

4
Zpracov&#225;n&#237; pomocn&#253;ch TEXov&#253;ch soubor&#367; pomoc&#237; XSLT 2.0<br>Processing auxiliary TEX files with XSLT 2.0
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Zpracování pomocných TEXových souborů pomocí XSLT 2.0
Processing auxiliary TEX files with XSLT 2.0

Wagner, Zdenek

Zpravodaj Československého sdružení uživatelů TeXu, 2006, Vol.16(1), pp.40-53 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1211-6661 ; E-ISSN: 1213-8185 ; DOI: http://dx.doi.org/10.5300/2006-1/40

Toàn văn sẵn có

5
Pr&#237;prava posteru<br>Scientific Poster Preparation
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Príprava posteru
Scientific Poster Preparation

Riha, Jozef ; Striz, Pavel

Zpravodaj Československého sdružení uživatelů TeXu, 2007, Vol.17(2), pp.95-103 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1211-6661 ; E-ISSN: 1213-8185 ; DOI: http://dx.doi.org/10.5300/2007-2/95

Toàn văn sẵn có

6
Abecedn&#237; &#345;azen&#237; a sestavov&#225;n&#237; rejst&#345;&#237;ku v&#253;hradn&#283; pomoc&#237; makrojazyka TEXu<br>Alphabetical sorting and creation of indexes exclusively by means of TEX language
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Abecední řazení a sestavování rejstříku výhradně pomocí makrojazyka TEXu
Alphabetical sorting and creation of indexes exclusively by means of TEX language

Brezina, Petr

Zpravodaj Československého sdružení uživatelů TeXu, 2007, Vol.17(1), pp.23-30 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1211-6661 ; E-ISSN: 1213-8185 ; DOI: http://dx.doi.org/10.5300/2007-1/23

Toàn văn sẵn có

7
Babyl&#243;n v TEX Live 2007<br>Babel in TeX Live 2007
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Babylón v TEX Live 2007
Babel in TeX Live 2007

Wagner, Zdenek

Zpravodaj Československého sdružení uživatelů TeXu, 2007, Vol.17(1), pp.21-23 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1211-6661 ; E-ISSN: 1213-8185 ; DOI: http://dx.doi.org/10.5300/2007-1/21

Toàn văn sẵn có

8
Vkl&#225;d&#225;n&#237; JavaScriptu pdfTeXem prakticky<br>Inserting JavaScripts with pdfLaTeX in practice
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Vkládání JavaScriptu pdfTeXem prakticky
Inserting JavaScripts with pdfLaTeX in practice

Marik, Robert

Zpravodaj Československého sdružení uživatelů TeXu, 2007, Vol.17(2), pp.72-83 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1211-6661 ; E-ISSN: 1213-8185 ; DOI: http://dx.doi.org/10.5300/2007-2/72

Toàn văn sẵn có

9
&#268;asto kladen&#233; ot&#225;zky o TeXu a odpov&#283;di na n&#283; (CSTUG FAQ)<br>Frequently asked questions on TeX and answers to them (CSTUG FAQ)
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Často kladené otázky o TeXu a odpovědi na ně (CSTUG FAQ)
Frequently asked questions on TeX and answers to them (CSTUG FAQ)

Editorial Board, Cstug

Zpravodaj Československého sdružení uživatelů TeXu, 2005, Vol.15(2-4), pp.94-331 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1211-6661 ; E-ISSN: 1213-8185 ; DOI: http://dx.doi.org/10.5300/2005-2-4/94

Toàn văn sẵn có

10
Prom&#283;nn&#233; z&#225;hlav&#237; a z&#225;pat&#237;<br>Variable headings and footings
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Proměnné záhlaví a zápatí
Variable headings and footings

Striz, Pavel

Zpravodaj Československého sdružení uživatelů TeXu, 2007, Vol.17(1), pp.31-59 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1211-6661 ; E-ISSN: 1213-8185 ; DOI: http://dx.doi.org/10.5300/2007-1/31

Toàn văn sẵn có

11
Sazba chemick&#253;ch vzorc&#367; v TEXu<br>Typesetting chemical formulas in TEX
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sazba chemických vzorců v TEXu
Typesetting chemical formulas in TEX

Jakubcik, Ondrej

Zpravodaj Československého sdružení uživatelů TeXu, 2006, Vol.16(1), pp.2-10 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1211-6661 ; E-ISSN: 1213-8185 ; DOI: http://dx.doi.org/10.5300/2006-1/2

Toàn văn sẵn có

12
Pou&#382;&#237;v&#225;me pdfTeX V: aktu&#225;ln&#237; pozice sazby<br>Using pdfTeX V: current typesetting position
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Používáme pdfTeX V: aktuální pozice sazby
Using pdfTeX V: current typesetting position

Zyka, Vit

Zpravodaj Československého sdružení uživatelů TeXu, 2007, Vol.17(2), pp.67-72 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1211-6661 ; E-ISSN: 1213-8185 ; DOI: http://dx.doi.org/10.5300/2007-2/67

Toàn văn sẵn có

13
TrueType fonty, TEX a &#269;e&#353;tina<br>TrueType fonts, TEX and Czech language
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

TrueType fonty, TEX a čeština
TrueType fonts, TEX and Czech language

Jakubcik, Ondrej

Zpravodaj Československého sdružení uživatelů TeXu, 2006, Vol.16(1), pp.33-40 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1211-6661 ; E-ISSN: 1213-8185 ; DOI: http://dx.doi.org/10.5300/2006-1/33

Toàn văn sẵn có

14
Primitiva pdfTeXu (syntaxe)<br>pdfTeX primitives (syntax)
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Primitiva pdfTeXu (syntaxe)
pdfTeX primitives (syntax)

Editorial Board, Cstug

Zpravodaj Československého sdružení uživatelů TeXu, 2005, Vol.15(1), pp.86-89 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1211-6661 ; E-ISSN: 1213-8185 ; DOI: http://dx.doi.org/10.5300/2005-1/86

Toàn văn sẵn có

15
Exkurze do ConTeXtu<br>Exkurze do ConTeXtu
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Exkurze do ConTeXtu
Exkurze do ConTeXtu

Otten, Ton ; Hagen, Hans

Zpravodaj Československého sdružení uživatelů TeXu, 2006, Vol.16(2-4), pp.1-150 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1211-6661 ; E-ISSN: 1213-8185 ; DOI: http://dx.doi.org/10.5300/2006-2-4/1

Toàn văn sẵn có

16
S &#269;e&#353;tinou a sloven&#353;tinou do Babyl&#243;nu
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

S češtinou a slovenštinou do Babylónu

Tesarik, Petr

Zpravodaj Československého sdružení uživatelů TeXu, 2007, Vol.17(1), pp.2-11 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1211-6661 ; E-ISSN: 1213-8185 ; DOI: http://dx.doi.org/10.5300/2007-1/2

Toàn văn sẵn có

17
Makro na konverzi text&#367;, PDF z&#225;lo&#382;ky<br>Macro for conversion of texts, PDF outlines
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Makro na konverzi textů, PDF záložky
Macro for conversion of texts, PDF outlines

Olsak, Petr

Zpravodaj Československého sdružení uživatelů TeXu, 2006, Vol.16(1), pp.26-32 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1211-6661 ; E-ISSN: 1213-8185 ; DOI: http://dx.doi.org/10.5300/2006-1/26

Toàn văn sẵn có

18
Pou&#382;&#237;v&#225;me pdfTeX IVa: hz-algoritmus jednodu&#353;eji<br>Pou&#382;&#237;v&#225;me pdfTeX IVa: hz-algoritmus jednodu&#353;eji
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Používáme pdfTeX IVa: hz-algoritmus jednodušeji
Používáme pdfTeX IVa: hz-algoritmus jednodušeji

Zyka, Vit

Zpravodaj Československého sdružení uživatelů TeXu, 2005, Vol.15(1), pp.90-92 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1211-6661 ; E-ISSN: 1213-8185 ; DOI: http://dx.doi.org/10.5300/2005-1/90

Toàn văn sẵn có

19
O mo&#382;nostech pdfTeXu<br>About pdfTeX possibilities
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

O možnostech pdfTeXu
About pdfTeX possibilities

Chvala, Frantisek

Zpravodaj Československého sdružení uživatelů TeXu, 2005, Vol.15(1), pp.3-85 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1211-6661 ; E-ISSN: 1213-8185 ; DOI: http://dx.doi.org/10.5300/2005-1/3

Toàn văn sẵn có

20
Hrstka tip&#367; pro TEXovskou sazbu<br>Some tips and tricks for TEX typesetting
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hrstka tipů pro TEXovskou sazbu
Some tips and tricks for TEX typesetting

Brezina, Petr

Zpravodaj Československého sdružení uživatelů TeXu, 2006, Vol.16(1), pp.10-25 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1211-6661 ; E-ISSN: 1213-8185 ; DOI: http://dx.doi.org/10.5300/2006-1/10

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 21  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (20)
 2. Bình xét khoa học  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Striz, Pavel
 2. Wagner, Zdenek
 3. Zyka, Vit
 4. Editorial Board, Cstug
 5. Tesarik, Petr

theo chủ đề:

 1. Languages & Literatures

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...