skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Directory of Open Access Journals (DOAJ) xóa Ngôn ngữ: Czech xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Actors of Columbian drug trade : development and transformation

Soňa Smolíková ; Josef Smolík

Obrana a Strategie, 01 June 2011, Vol.2011(1), pp.053-068 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1214-6463 ; E-ISSN: 1802-7199

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effects of Health Insurance Concentration Market on Insurance Coverage in Colombia

Rodriguez Sandra Acosta

Journal of Competitiveness, 01 September 2014, Vol.6(3), pp.3-19 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1804-171X ; E-ISSN: 1804-1728 ; DOI: 10.7441/joc.2014.03.01

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Demobilisation of the Colombian Guerillas: FARC-EP and ELN

Pavlína Bláhová ; Malvína Krausz Hladká

Vojenské rozhledy, 01 March 2019, Vol.28(1), pp.85-97 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1210-3292 ; E-ISSN: 2336-2995 ; DOI: 10.3849/2336-2995.28.2019.01.085-097

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...