skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 3.429  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Ngôn ngữ: Czech xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Prevence dermatos v kovoprůmyslu ochrannou mastä indulona T.
Prevention of dermatoses in metal works

Resl, V

Pracovni lekarstvi, 15 October 1954, Vol.6(5), pp.290-2 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0032-6291 ; PMID: 14357108 Version:1

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mĕ6renä elektrických proudů na korových náhradách v ústech.
Measuring of electrical currents in metal prosthesis in the mouth

Simsa, J

Ceskoslovenska stomatologie, February 1955, Vol.1, pp.13-23

ISSN: 0009-0654 ; PMID: 14390659 Version:1

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Polarometrická studie kademnatých solä kyseliny citronové a vinné.
Polarometric study of the cadmium salts of citric and tartaric acids

Zyka, J

Ceskoslovenska farmacie, June 1955, Vol.4(5), pp.230-1

ISSN: 0009-0530 ; PMID: 14390580 Version:1

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

CONTRIBUTION TO THE INVESTIGATION OF THE QUALITIES OF HEAT RESISTING IRON- ALUMINIUM ALLOYS

Pluhar, J; Vyzkumny Ustav Materialu a Technologie, Prague (Corporate Author)

Materialovy Sbornik, 01 January 1956

Toàn văn không sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

RECRYSTALLIZATION AND INTERMEDIATE THERMAL TREATMENT OF LOW-CARBON STEELS DURING COLD WORKING

Vrzal, V; Originating Research Org. Not Identified (Corporate Author)

Materialovy Sbornik, 01 January 1956

Toàn văn không sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

THE INTERNAL DAMPING OF CHROMIUM STEELS

Vodsedalek, J; Vyzkumny Ustav Materialu a Technologie, Prague (Corporate Author)

Materialovy Sbornik, 01 January 1956

Toàn văn không sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

OPERATING RESULTS OF THE NEW ECONOMICAL AND HEAT RESISTING ALLOY Fe-Al TYPE PYROFERAL AND PROPOSITIONS FOR ITS APPLICATION

Vyklicky, M; Originating Research Org. Not Identified (Corporate Author)

Materialovy Sbornik, 01 January 1956

Toàn văn không sẵn có

8
Zabr&#225;nenie z&#225;kalom vo vine, ktor&#233; s&#250; sp&#244;soben&#233; &#382;elezom a ostatn&#253;mi kovmi.<br>The inhibition of turbidities caused by iron and other metals in wine.
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Zabránenie zákalom vo vine, ktoré sú spôsobené železom a ostatnými kovmi.
The inhibition of turbidities caused by iron and other metals in wine.

Farkaš, J. ; Fiala, E.

Kvasny Prumysl, 7/1/1956, Vol.2(7), pp.157-159 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00235830 ; DOI: http://dx.doi.org/10.18832/kp1956046

Toàn văn không sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

O úcinku tezkých kovů na experimentální arthritidu.
Effect of heavy metals on experimental arthritis

Vykydal, M ; Klabusay, L ; Trnavsky, K

Casopis lekaru ceskych, 11 January 1957, Vol.96(2), pp.33-8 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0008-7335 ; PMID: 13413880 Version:1

Toàn văn không sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nekolik poznámek k fysikálné chemickým vlastnostem kovu uzívaných v kostní chirurgii.
Some comments on the physical & chemical properties of metals in orthopedic surgery

Riha, J ; Tlusta, D ; Skala, J

Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca, July 1957, Vol.24(4), pp.274-84 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0001-5415 ; PMID: 13468997 Version:1

Toàn văn không sẵn có

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

ON THE POSSIBILITY OF JUDGING THE SUITABILITY OF HEAT-RESISTANT MATERIALS BY MEANS OF HOT HARDNESS TESTS

Jelinek, E; Originating Research Org. Not Identified (Corporate Author)

Materialovy Sbornik, 01 January 1958

Toàn văn không sẵn có

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

VIBRATION DAMPING PROPERTIES OF AUSTENITIC STEELS AND HEAT RESISTING ALLOYS

Vodsedalek, J; Originating Research Org. Not Identified (Corporate Author)

Materialovy Sbornik, 01 January 1958

Toàn văn không sẵn có

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

RELAXATION BEHAVIOUR OF MnCrTi (csn 17481), AKVSb (CSN N7341) AND AKVS (CSN17246) AUSTENITIC HEAT RESISTANT STEELS

Pech, R; Originating Research Org. Not Identified (Corporate Author)

Materialovy Sbornik, 01 January 1958

Toàn văn không sẵn có

14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

CREEP BEHAVIOUR OF AUSTENITIC STEELS

Vystyd, M; Originating Research Org. Not Identified (Corporate Author)

Materialovy Sbornik, 01 January 1958

Toàn văn không sẵn có

15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

THE INFLUENCE OF STRUCTURE UPON SOME PROPERTIES OF HIGH-SPEED STEELS

Voboril, J ; Jezek, J ; Prucha, J; Statni Vyzkumny Ustav Materialu a Technologie, Prague (Corporate Author)

Materialovy Sbornik, 01 January 1958

Toàn văn không sẵn có

16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Inertium-nás kov s vlastnostmi vitalia.
Inertium-a Czechoslovakian alloy with the properties of vitalium

Harnach, Z

Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca, February 1958, Vol.25(1), pp.23-7 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0001-5415 ; PMID: 13520176 Version:1

Toàn văn không sẵn có

17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

FIXATION OF RADIOACTIVE WASTES BY FUSION WITH SILICATE MELTS

Beranek, J ; Lustig, K ; Saidl, J; Komise Pro Atomovou Energii, Prague (Corporate Author) ; Obalovy Ustav, Prague (Corporate Author) ; Ustav Jaderneho Vyzhumu Csav# Prague (Corporate Author)

Jaderna energie, 01 January 1959, Vol.: 5

Toàn văn không sẵn có

18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

EDTA and cobalt poisoning

Eybl, V ; Sykora, J ; Kocher, Z

Ceskoslovenska fysiologie, July 1959, Vol.8, pp.331-2 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1210-6313 ; PMID: 13821123 Version:1

Toàn văn không sẵn có

19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

THE LIQUID METAL CORROSION PROBLEMS

Dvorak, A; Akimov State Univ., Prague (Corporate Author)

Jaderna energie, 01 January 1960, Vol.: 6

Toàn văn không sẵn có

20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

GAMMA RADIATION EFFECTS ON SOME ION-EXCHANGERS

Presek, M ; Krivanek, M ; Bednar, J; Military Academy, Brno (Corporate Author)

Jaderna energie, 01 January 1960, Vol.: 6

Toàn văn không sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 3.429  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (239)
 2. Toàn văn trực tuyến (2.921)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1966  (86)
 2. 1966đến1978  (132)
 3. 1979đến1991  (129)
 4. 1992đến2004  (1.657)
 5. Sau 2004  (1.408)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (2.877)
 2. German  (69)
 3. Spanish  (17)
 4. Slovak  (14)
 5. Russian  (1)
 6. Polish  (1)
 7. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...