skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản Medicine xóa Tất cả các phiên bản Czech xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Device for access to user interfaces

Burda Cestmir

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fluid transfer assembly and methods of fluid transfer

Springer Joshua

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Presentation method of audiovisual content and system for making the same

Jezbera Jan ; Leitner Peter ; Cellarova Anna ; Zacik Boris

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

User authentication to third-party applications using a mobile device

Kaucký Richard

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Burda Cestmir
  2. Zacik Boris
  3. Kaucký Richard
  4. Leitner Peter
  5. Jezbera Jan

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...