skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Czech xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Deriváty kyseliny nonanové
Nonanic acid derivatives

Coleman Paul J ; Duggan Mark E ; Halczenko Wasyl ; Hartman George D ; Hutchinson John H ; Meissner Robert S ; Patane Michael A ; Perkins James J ; Wang Jiabing ; Breslin Michael J

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Látky antagonizující receptor integrinu
Integrin receptor antagonizing substances

Duggan Mark E ; Meissner Robert S ; Hutchinson John H ; Halczenko Wasyl ; Askew Ben C ; Coleman Paul J ; Patane Michael A ; Wang Jiabing ; Perkins James J

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Piperazinové sloučeniny a farmaceutické prostředky s jejich obsahem
PIPERAZINE COMPOUNDS AND PHARMACEUTICAL COMPOSITIONS CONTAINING THEREOF

Anthony Neville J ; Ciccarone Terrence M ; Gomez Robert P ; Hutchinson John H ; Williams Theresa M ; Dinsmore Christopher J ; Stokker Gerald E ; Hartman George D

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Látky antagonizující receptor integrinu
Substance antagonizing integrin receptor

Askew Ben C ; Coleman Paul J ; Duggan Mark E ; Halczenko Wasyl ; Hartman George D ; Hunt Cecilia ; Hutchinson John H ; Meissner Robert S ; Patane Michael A ; Smith Garry R ; Wang Jiabing

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Hutchinson John H
  2. Halczenko Wasyl
  3. Duggan Mark E
  4. Wang Jiabing
  5. Coleman Paul J

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...