skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Ngôn ngữ: Czech xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Optimal parameters for the Green-Ampt infiltration model under rainfall conditions

Chen, Li ; Xiang, Long ; Young, Michael H. ; Yin, Jun ; Yu, Zhongbo ; van Genuchten, Martinus Th.

Journal of Hydrology and Hydromechanics, 2015, Vol.63(2), pp.93-790x [Tạp chí có phản biện]

ISSN: ; ISSN: 0042-790X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Leątící suspenze pro chemicko-mechanické leątění filmů z oxidu křemičitého
Polishing suspension for chemical and mechanical polishing of silicon dioxide films

Vogt Kristina ; Puppe Lothar ; Min Chun-Kuo ; Chen LI-Mei ; Lu Hsin-Hsen

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Jednotková dávka a způsob přípravy jednotkové dávky pro slizniční podávání
Dosage unit and process for preparing the dosage unit for mucosal delivery

Chen LI-Lan H ; Pfister William R ; Renn Donald W ; Buranachokpaisan Thitiwan ; Osborne James ; Tan Hock Seng ; Tao LI

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Selektivní cyklické peptidy
Selective cyclic peptides

Chen LI ; Cheung Adrian Wai-Hing ; Chu Xin-Jie ; Danho Waleed ; Swistok Joseph ; Wang Yao ; Yagaloff Keith Alan

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

N-Aroylfenylalaninové deriváty
N-aroylphenyl alanine derivatives

Chen LI ; Guthrie Robert William ; Huang Tai-Nang ; Hull Kenneth G ; Sidduri Achytharao ; Tilley Jefferson Wright

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (1)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Chen LI
  2. Yu, Zhongbo
  3. Yu, Z.
  4. Chen LI-Lan H
  5. van Genuchten, Martinus

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...