skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Czech xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bezpečnost Wi-fi sítí

Václavek, Dan; Neradová, Soňa

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metodika měření propustnosti bezdrátové sítě

Holík, Filip; Horálek, Josef

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Podpora laboratorní výuky bezdrátových sítí LAN

Pašta, Marcel; Neradová, Soňa

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Principy funkce bezdrátových sítí, jejich využití a bezpečnost

Mojžíš, Michal; Horálek, Josef

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Návrh, realizace a správa sítí WAN

Slavík, Radek; Horálek, Josef

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

WPA2 encryption, current threats
Šifrování WPA2, aktuální hrozby

Jungmann, Martin; Luc, Ladislav ; Sedláček, Jiří

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

VoIP in a wireless network of VŠE
VoIP v bezdrátové síti VŠE

Švarc, Lukáš; Pavlíček, Luboš ; Matuška, Miroslav

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Analysis of security of wireless networks for households
Analýza zabezpečení bezdrátových sítí pro domácnosti

Švarc, Tomáš; Luc, Ladislav ; Strnad, Pavel

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Horálek, Josef
  2. Neradová, Soňa
  3. Luc, Ladislav
  4. Švarc, Tomáš
  5. Václavek, Dan

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...