skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 132  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Ngôn ngữ: Czech xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

COMPUTER SCIENCE TASKS AND TOPICS AS A PART OF ICT CURRICULA IN THE EYES OF PUPILS AND TEACHERS

Vanícek, Jirí

Journal of Technology and Information Education, Jan 2013, Vol.5(1), pp.67-74 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1803537X ; E-ISSN: 18036805

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

ANALYSIS OF TERM MEANING "COMPUTATIONAL THINKING"

Lessner, Daniel

Journal of Technology and Information Education, 2014, Vol.6(1), pp.71-88 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1803537X ; E-ISSN: 18036805 ; DOI: 10.5507/jtie.2014.006

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cryptocurrency

Petr Tesař

Acta Informatica Pragensia, 01 December 2018, Vol.7(2), pp.166-167

ISSN: 1805-4951 ; E-ISSN: 1805-4951 ; DOI: 10.18267/j.aip.121

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Framework for utilizing computational devices within simulation

Miroslav Mintál

Acta Informatica Pragensia, 01 December 2013, Vol.2(2), pp.59-67

ISSN: 1805-4951 ; E-ISSN: 1805-4951

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Using of Sound-Based Communication in the Process of Malware Distribution without Connectivity to Network Services

Ján Hurtuk

Acta Informatica Pragensia, 01 December 2015, Vol.4(3), pp.288-301

ISSN: 1805-4951 ; E-ISSN: 1805-4951 ; DOI: 10.18267/j.aip.75

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Approaching Retargetable Static, Dynamic, and Hybrid Executable-Code Analysis

Dušan Kolář ; Jakub Křoustek

Acta Informatica Pragensia, 01 June 2013, Vol.2(1), pp.18-29

ISSN: 1805-4951 ; E-ISSN: 1805-4951

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effective Mind Maps in E-learning

Petr Kedaj ; Josef Pavlíček ; Petr Hanzlík

Acta Informatica Pragensia, 01 December 2014, Vol.3(3), pp.239-250

E-ISSN: 1805-4951

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Selected Trends of the Cybercrime

Josef Požár

Acta Informatica Pragensia, 01 December 2015, Vol.4(3), pp.336-348

ISSN: 1805-4951 ; E-ISSN: 1805-4951 ; DOI: 10.18267/j.aip.80

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

STUDY PROGAMS OF TRAINING TEACHERS OF INFORMATICS IN THE CZECH REPUBLIC

Berki, Jan

Journal of Technology and Information Education, Jan 2013, Vol.5(1), pp.75-80 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1803537X ; E-ISSN: 18036805

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

USING OPEN SOURCE OPENCV LIBRARY FOR PRACTICAL COURSES OF COMPUTER VISION

Jetenský, Pavel

Journal of Technology and Information Education, Jan 2013, Vol.5(1), pp.115-119 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1803537X ; E-ISSN: 18036805

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

HTML5 IN EDUCATION AT THE DEPARTMENT OF COMPUTER SCIENCE OF THE FACULTY OF EDUCATION AT THE UNIVERSITY OF SOUTH BOHEMIA, CESKÉ BUDÌJOVICE, CZ

Pexa, Petr

Journal of Technology and Information Education, Aug 2013, Vol.5(3), pp.54-59 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1803537X ; E-ISSN: 18036805

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

PENETRATION TESTING AS ACTIVE SECURITY CHECK ON

Beran, Radek

Journal of Technology and Information Education, Oct 2012, Vol.4(1), pp.89-93 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1803537X ; E-ISSN: 18036805

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Jednoduché makro suanpan na kreslení čínského a japonského abaku

Roegel, Denis

Zpravodaj (Československého sdružení uživatelů TeXu, ISSN 1211-6661), 2010, Vol.20(3), pp.138-151

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kulové plochy, hlavní kružnice a rovnoběžky

Roegel, Denis

Zpravodaj (Československého sdružení uživatelů TeXu, ISSN 1211-6661), 2010, Vol.20(1-2), pp.23-38

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sudoku s vepsanými kandži: integrace čínských glyfů s grafikou na úrovni METAPOSTu

Roegel, Denis

Zpravodaj (Československého sdružení uživatelů TeXu, ISSN 1211-6661), 2010, Vol.20(3), pp.220-226

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

DISTANCE LEARNING OF COMPUTER SCIENCE

Fojtík, Rostislav

Journal of Technology and Information Education, 2017, Vol.9(1), pp.61-70 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1803537X ; E-ISSN: 18036805 ; DOI: 10.5507/jtie.2016.019

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

HOW DO PRIMARY TECHERS RESPOND TO INTRODUCTION OF BASICS OF COMPUTER SCIENCE INTO SCHOOL CURRICULA OF ICT

Vaníček, Jiří

Journal of Technology and Information Education, 2014, Vol.6(1), pp.45-56 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1803537X ; E-ISSN: 18036805 ; DOI: 10.5507/jtie.2014.004

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Simulácia PID regulátora v programovom prostredí Matlab

Stefan

Acta Informatica Pragensia, 01 June 2014, Vol.3(1), pp.113-124

E-ISSN: 1805-4951

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Analýza dopadu úniků dat na tržní hodnotu firem v období 2008 – 2012

Tomáš ; Adam

Acta Informatica Pragensia, 01 June 2014, Vol.3(1), pp.1-7

E-ISSN: 1805-4951

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Modified Ishikawa Diagram as a Tool for Knowledge-Mapping of Agronomic Practices

Petr Kedaj ; Josef Pavlíček

Acta Informatica Pragensia, 01 December 2015, Vol.4(2), pp.174-181

ISSN: 1805-4951 ; E-ISSN: 1805-4951 ; DOI: 10.18267/j.aip.68

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 132  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (11)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2012  (5)
 2. 2012đến2013  (29)
 3. 2014đến2015  (49)
 4. 2016đến2018  (42)
 5. Sau 2018  (3)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (127)
 2. Luận án, luận văn  (4)
 3. Sách  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (120)
 2. Russian  (7)
 3. Hungarian  (7)
 4. Polish  (7)
 5. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Zdeněk Smutný
 2. Smutný, Zdeněk
 3. Stanislava Mildeová
 4. Mildeová, Stanislava
 5. Pavel Náplava

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...