skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 3.425  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Ngôn ngữ: Czech xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Investment in Precious Metals and Stocks

Zbyněk Revenda

Acta Oeconomica Pragensia, 01 August 2016, Vol.24(4), pp.24-36 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0572-3043 ; E-ISSN: 1804-2112 ; DOI: 10.18267/j.aop.542

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Obrovskobuněčná intersticiální pneumonie bez souvislosti s expozicí tvrdokovům.
Giant cell interstitial pneumonia without exposure to hard metals

Krajsová, Barbora ; Tichý, Tomáš

Ceskoslovenska patologie, June 2013, Vol.49(3), pp.141-3 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1210-7875 ; PMID: 23964913 Version:1

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Use of sugar beet pectins for biosorption of heavy metals from waste waters

Pirselova , B. , Univerzita Konstantina Filozofa , Nitra . Katedra Botaniky A Genetiky ; Kuna , R. , Univerzita Konstantina Filozofa , Nitra . Katedra Botaniky A Genetiky ; Bolecek , P. , Univerzita Konstantina Filozofa , Nitra . Katedra Botaniky A Genetiky

Listy Cukrovarnicke a Reparske, 2013, Vol.(12), p.382 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1210-3306

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Investice do drahých kovů a akcií = Investment in precious metals and stocks

Revenda, Zbyněk

Acta oeconomica Pragensia : vědecký časopis Vysoke Školy Ekonomické v Praze, 2016, Vol.24(4), pp. 24-36 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0572-3043

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Geochemical distribution and mobility of heavy metals in sediments of urban streams affected by combined sewer overflows

Hnatuková, Petra

Journal of Hydrology and Hydromechanics, Jun 2011, Vol.59(2), p.85 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0042790X ; E-ISSN: 13384333 ; DOI: 10.2478/v10098-011-0007-7

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Apparatus for processing metals of loose nature tending to air oxidation, especially alkaline earth metals

Slíva Aleš ; Drápala Jaromír ; Bro Ová Silvie ; Machov Ák Pavel ; Jonša Petr

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Melting crucible for non-ferrous metals

Crhak Jiri ; Ledl Radim

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Melting crucible for non-ferrous metals

Crhak Jiri ; Ledl Radim

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

A ground spiral drill for metals

Nečesánek Emil

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

A ground spiral drill for metals

Nečesánek Emil

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nonmechanical pump of molten metals

Šnita Dalimil

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sorption bag for removing toxic metals

Landa Ivan ; Eimek Pavel ; Hlavova Andrea ; AL Mahrouqi Hafidh ALI Saif

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Material for immobilization of heavy metals

Keppert Martin ; Pavlik Zbysek ; Cerny Robert ; Eyc Michal

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Vývoj autoklávu pro zkoušení materiálù v prostøedí tìžkých tekutých kovù / Development of autoclave for testing materials in the environment of heavy liquid metals

Chocholoušek M ; Fulín Z ; Janoušek J

Koroze a Ochrana Materialu, 01 November 2015, Vol.59(3), pp.73-76 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1804-1213 ; DOI: 10.1515/kom-2015-0017

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Optimization of the composition of anticorrosion additives for protection of ferrous and non-ferrous metals / Optimalizace slozeni aditiv pro protikorozni ochranuzeleznych a nezeleznych kovu

Dimitrov, A N ; Petkov, P S

Koroze a Ochrana Materiálu, Dec 2012, Vol.56(4), p.88 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0452599X ; DOI: 10.2478/v10227-011-0016-5

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Method of obtaining gold and other precious metals

Pticen František

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Filter charge aggregate for entrapping heavy metals from water

Heviánková Silvie ; Thomas Jan ; Kyncl Miroslav ; Klimko Tomáš

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Device for efficient dissolution of metals in water

Hahnova Lenka

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Apparatus for efficient dissolution of metals in water

Hahnova Lenka

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Device for decontamination of underground water contaminated with heavy metals

Machlica Andrej ; Čopan Jozef ; Fedoročková Alena ; Raschman Pavel ; Sučik Gabriel

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 3.425  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (239)
 2. Toàn văn trực tuyến (2.921)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1966  (86)
 2. 1966đến1978  (129)
 3. 1979đến1991  (129)
 4. 1992đến2004  (1.657)
 5. Sau 2004  (1.407)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (2.872)
 2. German  (69)
 3. Spanish  (17)
 4. Slovak  (14)
 5. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Mašek Bohuslav
 2. Jirková Hana
 3. Gajdzica Martin
 4. Reichert Karlheinz
 5. Gajdzica Karel

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...