skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản User-Computer Interface xóa Tất cả các phiên bản Adult xóa Tất cả các phiên bản Informa - Taylor & Francis (CrossRef) xóa Tất cả các phiên bản Chinese xóa Tất cả các phiên bản Tạp chí có phản biện xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cognitive behaviour therapy (CBT) for depression by computer vs. therapist: patient experiences and therapeutic processes

Gega, Lina ; Smith, Joanna ; Reynolds, Shirley

Psychotherapy research : journal of the Society for Psychotherapy Research, 2013, Vol.23(2), pp.218-31 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1468-4381 ; PMID: 23390994 Version:1 ; DOI: 10.1080/10503307.2013.766941

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

  1. Taylor & Francis Online - Journals  (1)
  2. MEDLINE/PubMed (NLM)  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Smith, J
  2. Gega, L.
  3. Reynolds, S
  4. Reynolds, Shirley
  5. Gega, Lina

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...