skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Online Learning xóa Dạng tài nguyên: Bài báo xóa Ngôn ngữ: Chinese xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Social Presence and Implications for Designing Online Learning Communities - Social Presence and Implications for Designing Online Learning Communities
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Social Presence and Implications for Designing Online Learning Communities - Social Presence and Implications for Designing Online Learning Communities

Charlotte ; N. ; Gunawardena ; Charlotte N. Gunawardena

开放教育研究 - Open Education Research, 2005, Vol.11(5), pp.54-60

ISSN: 1007-2179

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. N.
  2. Charlotte
  3. Charlotte N. Gunawardena
  4. Gunawardena, Charlotte-N.
  5. Gunawardena

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...