skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Sciences xóa Chủ đề: Mechanical Engineering xóa Ngôn ngữ: Chinese xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

用于制冷厨房隔间的系统和方法
SYSTEMS AND METHODS FOR REFRIGERATION GALLEY COMPARTMENTS

Rumill David M ; Moran Thomas J

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

用于自由形态照明组件的方法和设备
METHODS AND APPARATUS FOR FREE-FORM ILLUMINATION ASSEMBLIES

Willett, Candice M ; Kim, Young Sun ; Moran, Thomas D

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

太阳能电池模块及屋顶结构
Solar cell module and roof structure

Friedrich Stefan ; Minami Yuta ; Moran Thomas J ; Tanikawa Fumihiro

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Moran Thomas J
  2. Moran, Thomas D
  3. Kim, Young Sun
  4. Minami Yuta
  5. Tanikawa Fumihiro

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...