skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Violence, Democracy, and the Neoliberal "Order": The Contestation of Public Space in Posttransitional Cambodia

Springer, Simon

Annals of the Association of American Geographers, 1 January 2009, Vol.99(1), pp.138-162 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00045608 ; E-ISSN: 14678306

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Garden of Peace

Wadley, David

Annals of the Association of American Geographers, 1 September 2008, Vol.98(3), pp.650-685 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00045608 ; E-ISSN: 14678306

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Springer, S
  2. Springer, Simon
  3. Wadley, David
  4. Wadley, D

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...