skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Vernacular Anti-Imperialism

Phillips, Richard

Annals of the Association of American Geographers, 1 September 2011, Vol.101(5), pp.1109-1125 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00045608 ; E-ISSN: 14678306

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Personifying Colonial Governance: George Arthur and the Transition from Humanitarian to Development Discourse

Lester, Alan

Annals of the Association of American Geographers, 1 November 2012, Vol.102(6), pp.1468-1488 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00045608 ; E-ISSN: 14678306

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Embedded Empire: Structural Violence and the Pursuit of Justice in East Timor

Nevins, Joseph

Annals of the Association of American Geographers, 1 December 2009, Vol.99(5), pp.914-921 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00045608 ; E-ISSN: 14678306

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...